دریافت تحقیق مقايسه اثربخشي مدارس دولتي با مدارس غير انتفاعي – 19461

عناوین کلیدی فایل تحقیق مقايسه اثربخشي مدارس دولتي با مدارس غير انتفاعي، شامل: موارد تحقیق, مقايسه, اثربخشي, مدارس, دولتي, با, مدارس, غير, انتفاعي, می باشد:

توضیحات:

مقايسه اثربخشي مدارس دولتي با مدارس غير انتفاعي
در مورد نكات مثبت ومحاسن مدارس غير انتفاعي دركشور ما به خصوص در وضعيت فعلي كشور مي توان موارد زير را مد نظر قرار داد:
1- اين مدارس در شرايط فعلي كشور ما ودر زمان تصويب قانون تأسيس مدارس غيرانتفاعي يعني سال 67 بـه علت محدوديت منابع مالي آموزش وپرورش كه ناشي از افزايش جمعيت دانش‌آموزان، تورم ناشي از هشت سال جنگ تحميلي وكاهش درآمد دولت، بر پا شده راهي بـراي جلب منابع مالي از جانب مردم مي باشد، گرچه جلب منابع مالي براي آموزش وپرورش مي‌تواند راه‌هاي ديگـري هم داشته باشد ولــي مدارس غيــرانتفـاعي نيــز خــود يك راه حل علمي وممكن است.
2- مدارس غيرانتفاعي با پذيرش مسئووليت آموزش وپرورش فرزندان خانواده‌هاي مرفه به هزينه خود آنان، منابع مالي جامعه را درجهت رسيدگي وتوجه هرچه بيشتربه فرزندان خانواده‌هاي غيرمرفه آزاد مي كنند بنا بر اين به موازات فراهم‌آوردن امكانات بهتر براي فرزندان خانواده‌هاي مرفه به هزينه خود آنان، دولت مي تواند امكانات مالي آزاد شده را در خدمت آموزش وپرورش دانش‌آموزان غيرمرفه بكارگيرد واز اين طريق سطح آموزش وپرورش كل فرزندان كشور را در شرايط ناگوار بالا ببرد.
3- مدارس غيرانتفاعي به خاظر كسب منابع مالي مورد نيازفعاليتهاي آموزش وپرورش طبق تقاضاي والدين ودانش‌آموزان مي‌توانند خدمات متنوعي ارائه دهند. به عبارت ديگر اين مدارس مي توانند درصورت درخواست والدين ودانش‌آموزان ونيز تامين منابع مالي لازم، خدمات مـورد نيـاز مـراحل مختلف رشد دانش‌آموزان را اعم از خدمات آموزشي وپرورشي ارائه نمايند.
4-از مدارس غيرانتفاعي مي‌توان جهت بناي الگوي تغييرات مناسب براي شكستن روال عادي وسنتي نامطلوب موجود در مدارس مطابق اهداف تعليم وتربيت جديد، اعمال مديريت آموزشي مناسب براي ارزشيابي وسنجش رشد دانش‌آموزان، اجراي روش‌هاي جديد مناسب تدريس وهمياري، جهت ارتقاء سطح علمي وآموزشي دانش‌آموزان وهدايت تحصيلي وشغلي مناسب استفاده كرد.
ـ مدارس غيــرانتفاعي بــا انتقادهاي مختلف از جانب والــدين، مربيان ومعلمان مختلف مواجه مي‌باشد كه بعضي از آنها بيانگر نكات جدي وحساس نيز هستند كه از جمله آنها مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد: