دریافت تحقیق معماری پیدایش – 19400

عناوین کلیدی فایل تحقیق معماری پیدایش، شامل: موارد تحقیق, معماری, پیدایش, می باشد:

توضیحات:

معماری پیدایش
کیهانی – غیر خطی
معماران سبک دیسکانستراکشن که در اوایل دهة نود میلادی به سمت مکتب فولدینگ گرایش پیدا کردند، بر این نظریه نیز خود را پایبند ندیدند. آنها در روند شکل گیری موضوعات علمی و فلسفی جدیدتر، حرکت علمی – فلسفی جدید در معماری را که از اواخر دهة 1970 با مبحث دیکانستراکشن شروع شد ادامه دادند. در حال حاضر این معماران به دنبال ارائه شکل کالبدی از مفروضات و شناخت انسان از خود و محیط پیرامون خود می باشند.
در نیمه اول قرن بیستم، جهان مکانیکی قرن نوزدهم به یک جهان ارگانیک تبدیل شد در آن فضا – زمان و اجسام به صورت متحول، فعال ، سیال، درگیر با یکدیگر و در ارتباط غیر خطی هستند.
لذا دانشمندان جهت تبیین جهان امروز، دیگر اتکا به علوم قرن نزوده و قطعیت جهان بینی ریاضی گون مدرن ندارند، بلکه مباحثی همچون آشفتگی (chaos)، هندسة نااقلیدسی، نظریة پیچیدگی و فیزیک غیر خطی – جهانی متفاوت از گذشته در مقابل انسان بست مدرن گشوده است.
نظریة آشفتگی
ادوارد لارنز، استاد علوم هواشناسی در دانشگاه M.I.T در آمریکا نظریه آشفتگی را در دهة هفتاد میلادی مطرح کرد . وی در سال 1972 مقاله ای به نام «آیا حرکت بال پروانه باعث به وجود آمدن گردبادهای عظیم در تگزارس می شود؟» را منتشر نمود. این مقاله به نام اثر پروانه شهرت یافت.
جهان مکانیکی
ایستا – محدود شده
فضای مطلق و زمان مطلق جدا
قاب های فضا – زمان یکسان برای همه ناظران
اجسام خنثی با
مکان مشخص در فضا و زمان
فضا – زمان
خطی – همجنس
دلایل محلی
خلق شده ، غیر فعال
و در نتیجه ناظر به صورت خنثی

جهان ارگانیک
متحول – سیال
فضا – زمان غیر قابل تفکیک
ناظر مشروط – وابسته
ارگانیسم ها به صورت غیر محلی
که متقابلاً با فضا – زمان درگیر است
فضا – زمان
غیر خطی ، غیر همجنس، چند بعدی
دلایل غیر محلی
خلاق، فعال
درگیر بودن ناظر و نظارت شده

ژنتیک قدیم
ژن ها را به صورت خطی خصوصیات را مشخص می کنند، به روش جمع
ژن ها و ژنوم ها
پایدار و ایستاد هستند و به جز در موارد نادر،
دگرگونی به نسل بعدی بدون تغییر انتقال می یابد.
ژن ها و ژنوم ها نمی توانند
در مقابل محیط اطراف مستقیماً تغییر کنند
در نتیجة تولید مثل بین اعضاء یک گونه،
ژن ها به صورت عمودی منتقل می شوند . هر گونه برای
خود یک حوزه ژن مجزا دارد.

ژنتیک جدید
عملکرد ژن ها در یک شبکة پیچیده،
غیر خطی و چند بعدی صورت می گیرد.
رفتار هر ژن در نهایت به هریک از ژن های دیگر مرتبط می شود.
ژن ها و ژنوم ها به صورت
متحول و سیال هستند. به لحاظ بازخورد و نظم
سوخت و ساز، آنها در جریان رشد خود
می توانند تغییر کنند.
ژن ها و ژنوم ها می توانند
مستقیماً در مقابل محیط اطراف تغییر کنند،
این تغییرات به نسل های بعدی منتقل می شود.
در بین اعضاء یک گونه یا گونه های مختلف،
ژن ها به صورت افقی هم می توانند تبادل شوند.
هندسة نااقلیدسی، فراکتال
هندسة اقلیدسی قادر به تبیین و تشریح اشکال پیچیده و ظاهراً بی نظم طبیهی نیست. مندل بروت اعلام کرد «که ابرها به صورت کره نیستند، کوه ها