دریافت تحقیق نقش آب در انتقال بيماريها – 19291

عناوین کلیدی فایل تحقیق نقش آب در انتقال بيماريها، شامل: موارد تحقیق, , نقش, آب, در, انتقال, بيماريها می باشد:

توضیحات:

نقش آب در انتقال بيماريها
در طول تاريخ گزارشات مستند و بسيار متعددي در زمينه انتقال بيماريهاي همه گير و كشنده در بين جوامع انساني ثبت گرديده است كه در اغلب آنها آب عامل اصلي انتقال بوده است، به عنوان مثال از همه گيريهاي بيماريهاي وبا و حصبه را مي توان اسم برد كه موجب كشتار ميليونها انسان گرديده اند. با شناخت و گسترش تئوري ميكروبي بيماريزا در آب راههاي مبارزه با آنها نيز ابداع گرديد. به طور كلي آب به چهار طريق ممكن است محيط بسيار مناسبي براي انتقال بيماريها باشد كه مختصراً توضيح داده مي شود:
1-آب بطور مستقيم ميتوانيد محيط مناسبي براي رشد و تكثير عوامل بيماريزاي مختلفي باشد مانند عوامل وباي التور. در اين موارد اگر محيط آبي با عامل بيماري آلوده گردد ميتواند موجب بروز بيماري در مقياس وسيع باشد.
2- آب محيط مناسبي است براي تكثير و رشد برخي از حشرات ناقل بيماري مانند مالاريا كه در نقش آب در انتشار بيماري قابل توجه است.
3-كمبود آب براي مصارف بهداشت شخصي و استحمام و شستشو، كه در عدم وجود آب به مقدار كافي، بيماريهاي مختلف پوستي مانند گال، تيفوس و يا تراخم حادث مي شود.
4-گاهي اوقات آب محيط پرورش دهنده ميزبان واسط برخي از بيماريهاست مانند بيماري بول الدم يا خون ادراري (بيلارزياز) كه نوعي حلزون كوچك كه در آب زندگي مي كند عامل انتقال بيماري است.
((راههاي سالم سازي آب))
تنها راه متعارف و موجود براي سالمسازي آب ضدعفوني آن با روش هاي گوناگون است كه متداولترين روش چه در شهرها و چه در روستاها ضدعفوني آب بوسيله تركيبات كلر است. امروزه در تمامي دنيا از تركيبات كلر هم به صورت پودر پركلرين و هم به صورت گاز كلر عمدتاً براي ضدعفوني آب شرب در شهرهاي بزرگ و از تركيبات ديگر آن براي ضد عفوني ساير منابع آبي استفاده مي شود. حسن اين كار در اين است كه مقادير باقيمانده تركيبات كلر درشبكه هاي لوله كشي بزرگ به عنوان يك سپر حفاظتي در برابر آلودگي هاي احتمالي عمل كرده و از گسترش و انتشار عواملي ميكروبي جلوگيري مي نمايد.
((بهداشت فاضلاب))