دریافت تحليل فضا هاي شهري كاربري درماني ( بيمارستان) – 19264

عناوین کلیدی فایل تحليل فضا هاي شهري كاربري درماني ( بيمارستان)، شامل: موارد تحليل, فضا, هاي, شهري, كاربري, درماني, (, بيمارستان) می باشد:

توضیحات:

موضوع مورد بحث :
به طور كلي كاربري اراضي بهداشتي و درماني
اين كاربري ( فضا ) همانند ديگر كاربري ها و فضا ها به صورت جدا و يا باهم از نظر سرانه محاسبه مي شود .

كه اگر بخواهيم موضوع را دقيق تر مطرح كنيم مي بايست به زير شاخه هاي موضوع مطرح شده رجوع كنيم ؛
1. كاربري ( فضا هاي )‌ بهداشتي
2. كاربري ( ‘ ) درماني
همان طور كه مشاهده مي كنيد با 2 زير شاخه ؛ و هريك با كاربري هاي خاص سروكار داريم .

– كاربري بهداشتي :

شامل مراكز بهداشتي ، گرمابه هاي عمومي ، رختشورخانه ها ، غسالخانه ها ، كشتارگاه ها و توالت هاي عمومي و …
است . كه مي بايست معيارها يي از قبيل تعداد استفاده كننده ، نوع مالكيت كه خصوصي يا عمومي باشد ، تعداد افراد فعال
مساحت زمين و بنا ، تجهيزات و قدمت بنا ، تعداد فضا هاي باز و بسته ، نوع مصالح استفاده شده ، نوع فضولات و محل دفع آنها و پاركينگ هاي موجودمورد بررسي قرار گيرد .

– كاربري درماني :

اين فضا شامل كلينيك ها ، درمانگاه ها ،‌و بيمارستانها مي شود .
به طور كلي معيار هاي ذيل در اين فضا ها مورد استفاده قرار مي گيرد ( در صفحات بعد پروژه به طور جزئي تر به موضوع مي پردازيم ) :
نوع استفاده از فضا و موقعيت مكاني ، سطع كل و سطح توده و قضا ؛ نوع مصالح ، تاسيسات ساختماني ، فضاهاي باز و بسته ، نوع مالكيت ، افراد فعال و تخصص هاي ( تعداد پزشك و پرستار ، بهيار و كارمند عادي ، و تحصيلات آنها )
قدمت بنا و مركز ايجاد شده ، تعداد اتاق ها و تعداد تخت ، تجهيزات موجود ( از قبيل آزمايشگاه ، اورژانس ، داروخانه و … )‌ ، تعداد بيماران بستري شده ، و مراجعه كننده در يك سال ، محل هاي مراجعه بيماران ( كه از كدام مجتمع زيستي شهري يا روستايي است )

( ساماندهي شهري – تكنبك شهرسازي – ترجمه و تاليف : دكتر سيد غلامضا وزين )

– گروه بندي بر اساس نوع كاربري :

پيچيدگي ناشي از نوع كاربري در طراحي ، محاسبات فني و خصوصيات اجرايي ساختمان هاي شهري بر اساس معيار حيطه عملكرد شهري كاربري ها ( در قالب تقسيمات توزيع خدمات شهري )‌طبقه بندي شده است . بنابراين شواهد اين معيار قابليت مناسبي براي طبقه بندي پيچيدگي كار دارد .
طبقه بندي كاربري عمدتا بر اساس
پيشنهادات تقسيمات شهري ‘ محله يا برزن ،‌ ناحيه ، منطقه ، شهر )
توزيع كاربري هاي منعكس در طرح هاي جامع ( و يا هادي ) و تفضيلي شهري مورد عملكرد شهر داري ها
و در مواردي هم از طريق مصوبات سازمان هاي متولي كاربري ( مانند دستورالعمل هاي سازمان تجهيز مدارس در ارتباط با ساختمان هاي با كاربري آموزش عمومي و يا سازمان هاي ذيربط براي ساختمان هاي با كاربري بهداشتي و درماني و موارد مشابه )
قابل تشخيص است . لهذا كاربري ها به شرح زير تقسيم بندي مي گردند :
گروه 1 : كاربري ها با حيطه عملكردي محله
گروه 2 : كاربري ها با حيطه عملكردي ناحيه
گروه 3 : كاربري ها با حيطه عملكردي منطقه
گروه 4 : كاربري ها با حيطه عملكردي شهري ( يا فرا شهري )

(‌سايت مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران www.irandoc.ac.ir )

با وجه به تقسيم بندي بالا براي كاربري درماني خواهيم داشت :
حيطه محله ——– مركز بهداشت
حيطه ناحيه ——– كلينيك
حيطه منطقه ——– درمانگاه
حيطه شهر ——– بيمارستان (‌عمومي يا تخصصي )

نمودار فوق همان طور كه مشاهده مي نماييد ، مششخص كننده پراكندهگي و توزيع خدمات را نشان مي دهد
از ( C ) كه مراكز بهداشتي و درمانگاه ها بوده ؛ ( B ) كه بيمارستان عمومي و در نهايت (‌ A )‌ كه بيمارستان تخصصي مي باشد
ممكن است كه به جاي يك بيمارستان تخصصي تعدد بيشتري داشته باشيم كه بستگي به مقياس شهري ما دارد .

مراكز كمك هاي ابتدايي (خانه بهداشت):

اين مراكز در نقاطي مستقر مي شوند كه در مدت بسيار كوتاه بتوان به صورت پياده نيازهاي نخستين را از نظر كمكهاي اوليه و دارو و تزريقات تا مين نمود.معمولا‍ در مراكز محله شكل مي گيردو در كنار ساير فضاهاي خدماتي و در مجاورت فضاهاي سبز قرار مي گيرند