دریافت تحقیق اندازه گيري محل و تهيۀ نقشۀ پايه – 19211

عناوین کلیدی فایل تحقیق اندازه گيري محل و تهيۀ نقشۀ پايه، شامل: موارد تحقیق, اندازه, گيري, محل, و, تهيۀ, نقشۀ, پايه می باشد:

توضیحات:

اندازه گيري محل و تهيۀ نقشۀ پايه
مقدمه
در فصل قبلي مطالبي پيرامون ملاقات با مشتري عنوان شد. همانطور كه عنوان شد، اين عمل يكي از اعمال متعددي است كه در مرحله تحقيق و آماده سازي طرح بعد از ملاقات با مشتري و عقد قرارداد رسمي با وي صورت مي گيرد. در اين مقطع، طراح آماده انجام اندازه گيري محل و ترسيم baletheet و نقشۀ پايه مي باشد. كار ديگر همچون مميزي محل، آناليز محل و تكميل ايده هاي طراحي مستلزم انجام كامل اين مرحله است. اندازه گيري محل و ترسيم نقشۀ پايه بعلت تأثيرات دقيقشان بر تمام كارهاي بعدي، بسيار حائز اهميت است.
بمنظور كمك به طراح جهت انجام حرفه اي و موفق اين اعمال، در اين وصل با مطالبي همچون اصطلاحات مربوط به اين مرحله از كار، راهنمايي ها و روشهاي ثبت اندازه گيري انجام شده و بالاخره روشهاي ترسيم يك basesheet‌ و نقشه پايه آشنا مي شويد.
اصطلاحات فني
پاره اي از اصطلاحات فني مربوط به اندازه گيري محل و ترسيم نقشۀ پايه وجود دارند كه در تمام حرفه هاي مربوط به امر طراحي مورد استفاده قرار مي گيرند و اين عبارات عليرغم تعاريف متفاوتي كه دارند، غالباً به جاي هم بكار مي روند. اهم اين اصطلاحات عبارتند از : قطعه زمين ، طرح پلات ، طرح محل ، نقشۀ پايه ، و بالاخره base sheet . هريك از اين اصطلاحات در واقع يك تعبير مشترك بوده كه براي توضيح نقشۀ پايۀ اوليه آماده شده براي يك پروژه طراحي مورد استفاده قرار مي گيرند. عليرغم تشابه موجود، هريك از اصطلاحات مذكور به لحاظ اطلاعات خاصي كه داشته و هدفي كه دنبال مي كند با ديگري فرق مي كند.
قطعه زمين
هر محل مسكوني تك خانواري در يك قطعه ملك بنام «قطعه زمين» قرار دارد كه غالباً آنرا با پارچه زمين نيز مي نامند. براي دوري از ابهام با نقشه (غالباً موسوم به plat است) يا طرح يا طرح مخفي (غالباً pbt ) تنها يك قطعه محل مسكوني را بايستي قطعه (lot) بناميم كه شكل و اندازه اين قطعات بسيار متغير است. (تصوير 1-6) . عليرغم عدم وجود هيچ گونه استاندارد خاصي براي اينگونه قطعات، در عمل طراح با اندازه هاي نسبتاً متعارف و معمولي مواجه مي شود كه در زير فهرست شده و در تصوير 2-6 خواهيد ديد.
قطعه كوچك 506 متر مربع
قطعه متوسط 1012 متر مربع
قطعه متوسط تا بزرگ 2025 متر مربع
قطعه بزرگ 4050 متر به بالا
تصوير 1-6 اشكال مختلف قطعه زمين تصوير 2-6 اندازه هاي متداول قطعات زمين ملكي
حدود مرز قطعات با خطوط اربعه (شمال، شرق، غرب (جنوب) از چهار طرف مشخص مي شود. هر يك از خطوط اربعه ملك با فاصله و نسبت مشخص مي شود، برحسب تعريف نسبت عبارتست از مسير افقي هريك از خطوط اربعه ملك برحسب درجه شرقي يا غربي شمالي يا جنوبي و «فاصله» عبارتست از اندازه خطي افقي خط و مرز ملك . (تصوير 3-6) . گوشه هاي قطعه زمين را معمولاً با ميخ هاي آهني كه دور تا دور زمين فرم مي كنند مشخص مي كنند.
تصوير 3-6 فاصله و نسبت جغرافيائي خطوط اربعه ملك
كروكي قطعه زمين (پلات)
بنا به تعريف، كروكي قطعه زمين عبارتست از ترسيم نقشۀ مقياس بندي شده اي كه محل دقيق هريك از خطوط ملك مسكوني را نشان مي دهد. برحسب مورد هر كروكي حاوي اطلاعات زير مي باشد.
1- شكل قطعه زمين كه توسط خطوط اربعۀ ملك تعريف مي شود.
2- جهت جغرافيايي ملك نسبت به شمال حقيقي
3- نسبت و فاصله هريك از حدود اربعه
4- حق راه مشخص (راه قانوني)
5- راههاي اصلي و فرعي
6- محدوديتهاي قانوني همچون ميزان عقب نشيني و easements
حق راه، عبارتست از منطقۀ عمومي زمين كه در آن خيابان يا راه زده مي شود كه عرض آن بطور متوسط 180 سانت و حداقل 90 و حداكثر 360 سانت مي باشد. (تصوير 4-6). حاشيه راه قانوني منطبق با خطوط جلوئي قطعۀ ملك شروع مي شود. راههاي قانوني توسط ادارات دولتي منطقه واقع در روستا، شهرستان، شهر يا حتي كشور تعيين و تنظيم مي شود. بنابراين، براي تعيين قوانين و مشخصات مربوط به حق راه، بايد با دفاتر دولتي مربوطه تماس گرفت.
تصوير 4-6 راه قانوني معمولي
راههاي فرعي ، صرفاً داخل راه قانوني تعبيه مي شوند (تصوير 5-6) . در نتيجه، بسياري از حدود اربعه و گوشه ها را در نزديكي حاشيه اين راه فرعي مي توان يافت. اگر چه اين راهها خارج از حدود و شعور واقعي ملك وجود دارند، رسيدگي و نگهداري اكثرشان به عهده مالك مي باشد.
راه اصلي ، كه غالباً آنرا berm يا tree lawn نيز مي نامند، به نواري از زمين واقع بين كنار گذر و جدول خيابان گفته مي شود (تصوير 6-6) . هرچند قسمت از زمين نيز تحت اختيار قانوني شهري يا كشوري است، مسئوليت نگهداري آن به عهده مالك زمين است.
مقدار عقب نشيني ، عبارتست از حداقل فاصلۀ هر سازه همچون ديوار ساختمان يا گاراژ، نسبت به حد و مرز ملك بعبارت ديگر مقدار مسافتي كه سازه ها بايد عقب تر از خط ملك ساخته شوند كه به آن حريم قانوني نيز مي گويند (تصوير 7-6) . در اين اساس براي سه محوطه جلويي، عقبي و كناره هاي ساختماني بايد حريم را رعايت نمود. در بعضي از زير تقسيمها ، قسمت جلويي ساختمانها را در روي خط عقب نشيني قرار مي دهند. طراح منظر بايستي از ميزان عقب نشيني ها وقوف داشته باشد چون بر موقعيت مكاني سازه هايي چون استخر، ديوارها، حفاظها و gazebos تأثير مي گذارد.
تصوير 5-6 موقعيت مكاني كنار گذر و داخل حق راه.

تصوير 6-6 نوع راه اصلي

تصوير 7-6 نمونه اي از عقب نشيني ها
Easement به باريكه اي از زمين واقع در داخ