دریافت تحقیق برنامه ريزي و ساخت (اصول برنامه ريزي و ساخت مجتمع هاي فرهنگي) – 19208

عناوین کلیدی فایل تحقیق برنامه ريزي و ساخت (اصول برنامه ريزي و ساخت مجتمع هاي فرهنگي)، شامل: موارد تحقیق, برنامه, ريزي, و, ساخت, (اصول, برنامه, ريزي, و, ساخت, مجتمع, هاي, فرهنگي) می باشد:

توضیحات:

اصول برنامه ريزي و ساخت مجتمع هاي فرهنگي:
– برنامه ريزي فيزيكي :
مي توان گفت كه برنامه ريزي دانشكده تنها نشان دهنده استخوان بندي اطلاعات است كه براي جايگزين كردن فضاها در دانشكده لازم مي باشد. به اين ترتيب طرح با استفاده از گزارش توجيهي و برنامه ريزي فيزيكي فادر به شناخت و درك كامل از فضا و در نتيجه جايگزيني آن مي باشد.
– نحوه تشكل فضايي يك دانشكده معماري و شهرسازي :
بخش آموزشي
بخش كمك آموزشي
بخش خدماتي
4- بخش اداري
بخش آموزشي به دو قسمت آموزش نظري و عملي تقسيم مي گردد كه دانشجويان در آنها اصول مربوط به دروس مورد نظر را فرا مي گيرند.
مكانهاي آموزشي چند طبقه طرح با نقشه كشي گوشه‌ها و كرويدها آغاز مي گردد.
هيچ نقطه اي از كلاسهاي درس نبايد بيشتر از 30 متر از نزديكترين پلكان فرار يا از دربهاي پلكانهاي داخلي فاصله داشته باشد.
لذا طول حداكثر يك بلوك با پلكان مركزي تقريباً 50 متر با سه پلكان 120 متر بوده و فاصله بين پلكانها 50 تا تقريباً كمتر از 55 متر باشد.
پا پله‌هاي معمولي 152ميليمتركف پله297 ميليمترحداكثر تعداد پاپله در هر رشته پله16 عدد مي باشد.
ارتفاع طبقه مساوي يا بيش از 35/3 متر است.
طول رشته پله بدون پاگرد 47/4 متر مي باشد. پلكان بايد كمتر يا مساوي 60 متر دورتر مثلاً در مركز بلوك (1) ساختمان در گوشه (6) در توسعه به طرف بال ساختمان (4) در گوشه بداخل آمده (5) بلافاصله مجاور توالت و غيره قرار گيرد.كريدورهاي يك جهتي (3تا5) بهتر بوده ولي گرانتر از كريدورهاي دو جهتي است.
اينها را مي توان از انتها با مزيت آنكه اگر از 18 تا كمتر از 25 متر عمق داشت. با حداكثر مساحت پنجره بدون ديده شدن تير سر درگاه رنگ روشن نمودن ديوار و سقف و كف ها روشن نمود.
– اتاق هاي كنفرانس و آمفي تاترها:
سالن سخنراني بايستي طوري طراحي شود كه دانشجويان از پشت وارد شوند . (با صندليهاي برجسته در آخرين رديف يا در صورت خيلي بزرگ بودن تاتر در ارتفاع مياني) سخنرانان مستقيماً از آپارتمان يا قسمت خود به سمت ميز خود مي روند.
(1-4) براي اتاق سخنراني كوچك با درب‌هاي به بيرون باز شو (12) اندازه‌هاي زير كافي است :
گذرگاه ديوار پنجره 6/0 تا 75/0 متر
گذرگاه ديوار داخلي 85 تا 00/1 متر
گذرگاه عقبي 75/0 تا 85/0 متر
در تاترهاي سخنراني طويل گذرگاه بين صندليهاي قدري پهن تر بوده و تاترهاي سخنراني پهن تر ترجيحا بايد يك گذرگاه مركزي به پهناي 75/0 تا 00/1 متر داشته باشد كه به سمت جلو نيز باريكتر شود. فاصله رديف جلو از تخته سياه 5/2 تا 3 متر است.فضاهاي لازم براي هر دانشجو در شرايط بسيار راحت 700*850 ميليمتر است با اندازه معمول 610*850 و مساوي يا بين 550*750 ميليمتر است. مساحت توصيه شده براي هر دانشجو با فضاي سيركلاسيون 6/0 متر مربع براي هالهاي سخنراني كوچك با نشيمن معمولي مي باشد.
ارتفاع طبقه بايد تقريباً 50/3 متر براي اطاق سخنراني كوچك قدري بيشتر براي نوع بزرگتر آن (مخصوصاً با نشيمن هاي پاپله عميق) مي باشد.
با روشنايي از طرف زاويه روشنايي روز اندازه گذاري شده در سطح بالاترين و دورترين ميز از پنجره بايد 25 سانتيمتر باشد. ارتفاع سكو معمولاً 200 تا 600 ميليمتر است.
– آتليه‌هاي طراحي :
آتليه ها بايد مناظر شمال به شرق را داشته و پنجره ها با پرده كه بتوان آن را عمدا حركت داده مجهز باشند . ديوارها و سقف بايد رنگ سفيد داشته باشند. وسائل لازم است ساده ولي راحت و قابل شستشو (از پلي اتيلن) بوده و با دقت ترتيب يابند. ميزها در امتداد ديوار خارجي روشنايي را از پنجره هاي بلند و آنها كه در وسط قرار دارند از پنجره سقفي دريافت مي دارند. (اين حالت جابجايي محوطه كار را فراهم مي سازد)
– اصول طراحي شهركهاي صنعتي:
شهركهاي صنعتي اجتماع سازمان يافته واحدهاي صنعتي مي باشد كه متناسب با استعداد مناطق محل استقرار موجبات هم افزايي و بهره‌وري مطلوب از منابع را فراهم مي سازد و علاوه بر ايجاد اشتغال مولد به رشد توليد داخلي و ارتقاء سطح فناوري مي انجامد.
فرآيند طراحي و احداث يك شهرك صنعتي تفاوت‌هاي اساسي با طراحي و احداث يك شهرك مسكوني دارد كه تنها به شيوه معماري آن محدود نمي شود، بلكه در مباني شكل‌گيري آنان اين تفاوت آشكار مي گردد.
پس از انجام مراحل امكان سنجي مكان يابي و تصويب مراجع ذيصلاح طراحي استقرار شهرك صنعتي در زمين مورد نظر به شرح زير انجام مي پذيرد :
– مراحل طراحي شهرك‌هاي صنعتي :
1-تهيه نقشه‌هاي توپوگرافي
2-مطالعات و طراحي فاز يك
3-مطالعات و طراحي فاز دو
-تهيه نقشه توپوگرافي نقشه‌برداري و تهيه نقشه‌هاي توپوگرافي در انجام پروژه‌هاي مطالعاتي شهرك‌هاي صنعتي نقش زيربنايي داردكه پايه واساس مراحل متعددمطالعاتي وطراحي واجرايي هرشهرك مي باشد كه شامل:
1)استقرار ايستگاه‌هاي نقشه برداري و
2)ميخكوبي و تثبيت مرز زمين باربرهاي بتني
در نقشه‌برداري زمين مورد نظر در صورت وجود جاده- خطوط انتقال نيرو- منبع آب و ساير عوارض پيرامون زمين كه در طراحي و اجراء تأثيرگذار مي باشد و نيز شيب‌بندي شهرك جهت دفع آب‌هاي سطحي و هدايت فاضلاب لازم است.
#مطالعات و طراحي فاز يك:در طراحي شهرك صنعتي، آشنايي با ساختارهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي منطقه اجرايي طرح لازم مي باشد.
– قسمت اول (مطالعات مقدماتي) :
1) شناخت عوامل تاثيرگذار بر شهرك
الف ـ بررسي وضعيت تأسيسات زير بنايي در منطقه مورد مطالعه
ب ـ مطالعات هواشناسي و بررسي هاي اقليمي
موقعيت جغرافيايي محل طرح و ايستگاه هواشناسي
مشخصات اقليمي محل طرح
ج ـ بررسي و برآورد هزينه هاي انتقال تأسيسات زيربنايي
د ـ بررسي هاي زمين شناسي
ه ـ بررسي هيدرولوژي منطقه مورد نظر
و ـ مطالعات ارزيابي و زيست محيطي از شهرك