دریافت پاورپوینت جامع عوامل سازنده شخصیت انسان (نظریه های روانشناسی در مورد شخصیت) (29 اسلاید) – 19192

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت جامع عوامل سازنده شخصیت انسان (نظریه های روانشناسی در مورد شخصیت) (29 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت جامع عوامل سازنده شخصیت انسان,(نظریه های روانشناسی در مورد شخصیت) (29 اسلاید),عوامل سازنده شخصیت انسان از نظر فروید, ویژگی های مرحله تناسلی,ازنظریه های روان پویشی نظریه کارل یونگ نظر آلفرد آدلر در مورد روان انسان,نظریه روان پویشی اریکس می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت جامع عوامل سازنده شخصیت انسان (نظریه های روانشناسی در مورد شخصیت) (29 اسلاید)
عوامل سازنده شخصیت انسان از نظر فروید
از نظر فروید روان  یا شخصیت انسان مانند تکه یخ قطبی بزرگی است که تنها قسمت کوچکی از آن آشکار است این قسمت سطح آگاه را تشکیل میدهد بخش دیگر زیر آب ، ناخودآگاه را تشکیل میدهد.
بخش ناخودآگاه،جهان گسترده ای از خواسته ها،تمایلات،انگیزه ها و عقاید سرکوب شده ای است که انسان از آنها  آگاهی ندارد.
به طور کلی؛

آگاه
نیمه آگاه
ناخودآگاه

تعیین کننده اصلی رفتارهای  بشر ، عوامل ناخودآگاه هستند.

ناخود آگاه
عناصر تشکیل دهنده عوامل ناخودآگاه
    1)  نهاد
    2) خود یا من
    3) فراخود یا فرامن    

نهاد
1) ساختاری است در شخصیت حاوی غرایزی که مخزن انرژی روانی است و از بدو تولد به صورت ارثی در انسان موجود است.
2) این منبع باعث به کار انداختن دوقسمت دیگر دستگاه روانی یعنی «خود» و «فراخود» میگردد.
3) نهاد شامل تمامی انگیزه های خام و تشکیل نایافته حیوانی میشود.انگیزه های مانند غریزه جنسی و غریزه پرخاشگری که هیچ قانونی را نمی شناسند و از اصل لذت تبعیت میکنند.                                                 
4) نهاد با فعالیت خود تنش های غیر قابل تحمل را کاهش میدهد و موجود را به حالت تعادل در می آورد.
5) این اصل کاهش تنش را که نهاد براساس آن فعالیت میکند،اصل لذت نام دارد

برخی مطالب دیگر:
خود یا من
فراخود یا فرامن
مراحل رشد روانی – جنسی
مرحله دهانی
ویژگی های مرحله مقعدی
مرحله آلتی
دوره نهفتگی
 ویژگی های مرحله تناسلی
ازنظریه های روان پویشی نظریه کارل یونگ
نظر آلفرد آدلر در مورد روان انسان
نظریه روان پویشی اریک اریکسون
از نظریه های یادگیری نظریه رفتارگرایی
نظر شرطی سازی کلاسیک
شرطی شدن کنشگر
انواع تقویت کننده ها
اثر تنبیه را بر رفتار
نظریه اجتماعی – شناختی
نظریه انسان گرا
سلسله مراتب نیازهای مازلو
نظریه خودِ کارل راجرز
 انواع آزمون های شخصیت آزمون عینی
آزمون شخصیت فرافکن