دریافت پاورپوینت چگونه قند خون خود را کنترل کنیم؟ (16 اسلاید) – 19185

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت چگونه قند خون خود را کنترل کنیم؟ (16 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت چگونه قند خون خود را کنترل کنیم؟ (16 اسلاید),لنست (نيشتر),كلاهك ويژه نيشتر زدن به برجستگي انگشت,كلاهك ويژه نيشتر زدن براي محل برجسته ديگر,گلوكز سنج (گلوكومتر),ابزار نيشتر زدن (محل قرار دادن لنست),شاخص براي اندازه گيري عمق سوراخ در پوس می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت چگونه قند خون خود را کنترل کنیم؟ (16 اسلاید)

براي اندازه گيري قند خون، شما به يك گلوكز سنج (گلوكومتر) و وسايل همراه آن نياز داريدكه شامل موارد زير مي باشد:
لنست (نيشتر)
كلاهك ويژه نيشتر زدن به برجستگي انگشت
كلاهك ويژه نيشتر زدن براي محل برجسته ديگر
گلوكز سنج (گلوكومتر)
ابزار نيشتر زدن (محل قرار دادن لنست)
شاخص براي اندازه گيري عمق سوراخ در پوست
جعبه مخصوص نوار هاي آزمايش
نوار آزمايش

كاليبره كردن وسيله اندازه گيري قند خون
 
بسياري از گلوكز سنج ها بايد قبل از انجام هر آزمايش جديد  كاليبره شوند. هر وسيله اندازه گيري روش كاليبره شدن مخصوص به خود را دارد كه بايد راهنماي دستگاه به دقت خوانده شده و با آن مطابقت داده شود.

بعضي از وسيله ها رمز دارند كه اغلب به صورت يك كد بايد وارد شود. در اين تصوير، كدمورد نظر ، شماره روي شيشه نمونه است كه با استفاده از دكمه كاليبره شدن، در وسيله اندازه گيري وارد شده است. در بيشتر وسيله ها، دكمه كاليبره كردن معمولا با C مشخص شده است.
بعضي از وسيله هاي جديد نيازي به كاليبره شدن ندارند.