دریافت تحقیق عوامل مؤثر در خواص فيزيكي و مكانيكي چــــوب گـــردو – 19183

عناوین کلیدی فایل تحقیق عوامل مؤثر در خواص فيزيكي و مكانيكي چــــوب گـــردو، شامل: موارد تحقیق صنعت عوامل مؤثر در خواص فيزيكي چــــوب گـــردو,عوامل مؤثر در خواص فيزيكي و مكانيكي چــــوب گـــردو,خــــاك,چــــوب گـــردو می باشد:

توضیحات:

عوامل مؤثر در خواص فيزيكي و مكانيكي چــــوب گـــردو
خــــاك
خاكها از سه نظر فيزيكي ، شيميايي و حياتي ( بيولوژيكي ) در رشد و نمو و باروري گياه اثر مي گذارند .
1ـ بهترين خاك از نظر شرايط فيزيكي براي پرورش گردو ، خاكهايي با بافت متوسط ، ساختمان مناسب با تحلخل كافي ، عمق حدود 5/1 – 1 متر ، نفوذ پذيري متوسط ( 2 – 5/1 متر در روز ) ، تهيه مناسب و زهكشي مطلوب مي باشد .
– خاكهاي خيلي سبك و سنگريزه دار ، خاكهاي سنگين رسي ، خاكهاي كم عمق ، خاكهاي زه دار بدون زهكشي و خاكهاي خيلي ( آهكي و سديمي نبايد براي كاشت درخت گردو انتخاب شوند( .
– ترميم خاك از نظر فيزيكي تا حدودي امكان پذير است ، هر چند در اكثر موارد بدلائل اقتصادي عملاً بايد از آن صرف نظر كرد .
افزودن رس يا شن با خاك ، افزودن مواد آلي و كمپوست ، عمليات خاكورزي مناسب ، كشت سبز موقت يا دائم ، مالچ پاشي و ايجاد زهكشي – مناسب در صورت صرفه اقتصادي راههاي اصلاح شرايط فيزيكي خاك مي باشند .
2) بهترين خاك از نظر شرايط شيميايي براي درختان گردو ، خاكهاي داراي اسيديتا متوسط يا خنثي ( PH حدود 5/7 – 5/6 ) بدون مشكل شوري مي باشد . ( گردو از درختان خيلي حساس به نمك و شوري مي باشد) .
– خاكهاي آهكي و قليايي و شور و همچنين خاكهاي خيلي اسيدي هم مناسب كاشت درختان گردو نيستند .
افزودن مواد آلي و كمپوست ، استفاده از كودهاي شيميايي با مبناي اسيدي مثل سولفات آمونيوم ، افزودن گوگرد قابل تبديل به خاك و يا دادن مقداري آهك هم در صورت صرفه اقتصادي از راههاي اصلاح شيميايي خاك مي باشند .
تـــــغذ يـــه :
موضوع تغذيه يا تأمين مواد غذايي مورد نياز ما بعد از شرايط اقيمي دومين مسئله از نظر اهميت در پرورشي درختان ميوه محسوب مي شود .
عناصر لازم براي تغذيه گياهان عبارتند از : كربن ، اكسيژن ، هيدروژن ، ازت ، مس ، پتاسيم ، گوگرد ، كلسيم ، منيزيوم ، آهن ، فسفر ، بر ، روي ، منگنز ، موليبون و كبالت از اين 16 عنصر ، سه عنصر كربن ، اكسيژن و هيدروژن از هوا و آب و بقيه بوسيله ريشه ها از خاك جذب مي شوند و يا در صورت محلول پاشي بر روي اندامهاي هوايي از راه برگ يا شاخه ها و جوانه ها جذب مي گردد . منبع تأمين آنها هم كودهاي شيميايي معدني يا آلي مي باشد . البته عناصر ديگري مانند سديم ، سيليسم ، كلر ، آلومينيم ، سلفيم ، ليتيم و يد نيز كم و بيش در تركيب بعضي گياهان مشاهده مي شوند كه نقش و تأثير آنها هنوز به درستي معلوم نشده است .
براي تأمين عناصر غذايي مورد نياز گياه بوسيله كودهاي شيميايي ، بهترين روش ، مصرف خاكي و به روش چالكود مي باشد ( چاله هايي به قطر و عمق حدود 50 – 40 سانتيمتر در سايه انداز درخت و در مسير آب ) .
عنــــاصر غــذايي ، نـقش آنــها در گـــــياه ، عــلائم كــمـبود ، و عــوامل بروز و تشديد كمبود ، مقدار مورد نياز عنصر براي گياه و نحوه مصرف
– گردو جزء پر نياز ترين درختان ميوه به ازت ، فسفر و پتاس مي باشد .
– مغز گردو در مقايسه با ساير قسمتهاي ميوه داراي بيشترين مقدار منيزيم ، نيتروژن ، فسفر و منگنز مي باشد .
– بيشترين مقدار پتاسيم و كلسيم ميوه گردو در پوست سبز آن مي باشد .
1) ازت :
نقش : شركت در ساختمان پروتئين ها و كلر.فيل ، مؤثر در رشد سبزينگي ، در تشكيل جوانه هاي با رده ، حجم ميوه و ميزان عملكرد .
علائم كمبود : زردي و رنگ پريدگي برگ كه از برگهاي مسن شروع و سپس به برگهاي جوان سرايت مي كند ، رشد درخت كاهش يافته و مغز ميوه ممكن است بطور كامل پر نشود ، ريزش گل و ميوه هم زياد مي شود .
– كمبود ازت در خاك ، بافت خيلي سبك و خيلي سنگين خاك ، آبياري سنگين و شستشوي خاك ، وجود حالت احيايي در اطراف ريشه و زيادي بيش از حد فسفر و پتاسيم از عوامل بروز و تشديد كمبود مي باشد .
– زيادي بيش از حد ازت نيز رسيدن ميوه را به تأخير انداخته ، مقدار روغن را كاهش داده و از كيفيت انبار داري محصول مي كاهد ، همچنين مقاومت گياه را در برابر آفات و بيماريها و نا ملايمات محيطي كم مي كند .
مقدار مورد نياز سالانه درخت گردو به ازت در سال اول تا چهارم حدود 40 – 10 كيلو گرم در هكتار ، از سال پنجم تا دهم حدود 80 – 40 كيلوگرم در هكتار و از سال دهم به بعد حدود 100 كيلوگرم درهكتار است كه در صورت كمبود در خاك با استفاده از كودهاي ازت طي دو مرحله ( اسفند و ارديبهشت ) به مصرف چالكود تأمين مي گردد .
توصيه عمومي مؤسسه تحقيقات خاك و آب حدود 400 كيلو گرم در هكتار نيترات آمونيوم مي باشد . توصيه مركز تحقيقات كشاورزي استان نيز يك كيلوگرم به ازاي هر درخت بارده به صورت چاكلود مي باشد . مقدار نياز واقعي با آزمون خاك و برگ معين مي شود .

2) فسفر
نقش : دخالت در كليه فرايندهاي بيوشيميايي ، تركيبات انرژي زا و فعاليتهاي انتقال انرژي ، همچنين فسفر جزعي از پروتئين هسته سلول ، غشاء سلولي و اسيدهاي نوكلنيك نقش ويژه دارد . در تشكيل مغز گردو و نقش اساسي داشته و عامل زود رسي محصول نيز مي باشد