دریافت پروژه افزايش مواد افزودني بر پلي پروپلين – 19165

عناوین کلیدی فایل پروژه افزايش مواد افزودني بر پلي پروپلين، شامل: موارد پروژه افزايش مواد افزودني بر پلي پروپلين, مواد افزودني بر پلي پروپلين,قطعات ساخته شده با قالب ریزی دمشی ,مواد اولیه برای تولید پلی پروپیلن ,آشنایی با پلی پروپیلن,مشخصات شیمیایی پلی پروپیلن,تولید پلی پروپیلن ,شاخصه های گرانول پلی پروپیلن می باشد:

توضیحات:

عنوان پروژه :
افزايش مواد افزودني بر پلي پروپلين

فهرست مطالب

عنوان صفحه

‘فصل اول ‘آشنایی با پلی پروپیلن 1

مقدمه 1

1- مشخصات شیمیایی پلی پروپیلن 3

1- 1 ذوب

2-1 تبلور

3-1 دمای تبدیل شیشه ای

4-1 ریز ساختار

2- مواد اولیه برای تولید پلی پروپیلن

3- روش های تولید پلی پروپیلن

4- شاخصه های گرانول پلی پروپیلن

MFI 4-1

MWD4-2

3-4 چگالی

5- باز یافت پلی پروپیلن

1-5- تخریب

2-5- پایدار سازی

6- مصارف پلی پروپیلن

1-6- الیاف

2-6- بی بافتها

3-6- قطعات ساخته شده با قالب ریزی دمشی

4-6- لوله ها

5-6- پوشش لوله ها

6-6- پوشش سیم ها

7-6- فیلم،ورقه و نوا ر

7- دلایل استفاده از پلی پروپیلن

8- بافت کیسه های پلی پروپیلن


‘فصل دوم’ مواد و روش کار

مقدمه

1- تهیه نمونه

2- آزمونهای انجام شده

1-2 آزمون ضربه

2-2 تحلیل و بررسی نمو دار ضربه

3-2 آزمون کرنش

4-2 تحلیل و بررسی نمودار 2

3- آزمون استحکام سنجی

1-3- تحلیل و بررسی نمودار استحکام

2-3- نتیجه ی کل مقایسه انواع کربنات در برابر آزمونهای انجام شده

‘فصل سوم’ نتایج

مقدمه

1- تحلیل نتایج

2- پیشنهادها
فصل اول
مقدمه:
از زمان‌هاي گذشته همواره بشر جهت حمل‌ونقل بسياري از كالاها احتياج به چيزي داشته است تا آن را بسته‌بندي نموده و به سهولت جابجا نمايد. از اين‌رو كيسه‌هاي بافته‌شده يكي از اين بسته‌بنديها مي‌باشند كه در زمان‌هاي گذشته از جنس كنف بوده (كه البته هنوز هم در مواردي كاربرد دارند) و با پيشرفت علم و تكنولوژي و ورود پليمر به دنياي صنعت و نساجي به تدريج جاي خود را به كيسه‌هاي بافته‌شده از جنس پلي‌پروپيلن داده‌اند.كيسه هاي پلي پروپيلن يكي از اقلام پر مصرف در صنايع بسته بندي در همه كشورها و از جمله ايران مي باشد كه مصرف آن از يك سو بدلیل افزايش جمعيت واز سوي ديگر بدلیل پيدايش كاربردهاي جديد رو به افزايش است.
شكل 1) مصارف كيسه هاي پلي پروپيلن در صنعت بسته بندي
پلي‌پروپيلن، پليمري چند منظوره با خواصي جالب توجه براي كاربردهاي متفاوت است. اين پليمر همراه با پيشرفت علوم و فنون مختلف با كمك پژوهشهاي علمي به وجود آمده و به كمك پژوهشهاي علمي ،خواص آن بهبود يافته است.
شواهد به دست آمده در دهه‌هاي 1330 و 1340 شمسي نشان داد خواص فيزيكي و عمومي مواد پليمري بشدت وابسته به ساختار فيزيكي است. ساختار فيزيكي جداي از ساختار و تركيب شيميايي است و نشان‌دهنده چگونگي قرار گرفتن ملكول‌هاي زنجيري در ماده پليمري است. يك پليمر با وزن ملكولي و توزيع وزن ملكولي مشخص مي‌تواند خواص فيزيكي (ضربه‌پذيري، شكنندگي، چقرمگي، سختي، قابليت كش آمدن) متفاوتي داشته باشد. اين تفاوت در خواص در اثر چگونگي قرار گرفتن ملكول‌هاي زنجيره‌اي نسبت به هم و نسبت به يك راستاي معين است كه ساختار فيزيكي را تعيين مي‌كند و به نظر مي‌رسد با توسعه دانش در اين زمينه در آينده امكان به وجود آمدن تنوع در خواص ساخته‌هاي پلي‌پروپيلني پديدار شود. در سال‌هاي گذشته روش‌هاي توليد پلي‌پروپيلن از محصولات پتروشيمي پيشرفتهاي جالب توجهي داشته است. ليكن هنوز سرمايه‌گذاري قابل توجهي لازم است تا محصول مناسبي توليد شود.
دستگاههاي تبديل گرانول پلي‌پروپيلن به قطعات فيلم و الياف در حال توسعه و تكامل‌اند. تكامل اين دستگاهها به طور عموم در افزايش سرعت توليد و كاهش انرژي مصرفي است.

آشنايي با پلي‌پروپيلن(Poly propylene) :
پلي‌پروپيلن ماده‌اي سبك، با جرم مخصوص كمتر از آب است که از پليمر شدن گاز پروپيلن به دست مي آيد. پلي پروپيلن در برابر رطوبت، روغن‌ها و حلا لهاي معمولي مقاوم است. اين ماده به صورت جامد سفيد رنگ شفاف مي‌باشد كه در حلال‌هاي سرد نامحلول و در دي‌كالين داغ، تترالين داغ و تتراكلرواتان جوشان محلول است. همچنين قابل احتراق است. پلي‌پروپيلن داراي نقطه ذوب 171-168 درجه سانتيگراد و وزن مولكولي بيشتر از 000/40 مي‌باشد. پلي‌پروپيلن از خانواده پلاستيك‌ها بوده و از نوع گرمانرماها يا ترموپلاستيك‌ها Thermoplastics بشمار مي‌آيد و داراي چگالي مابين مي‌باشد.فرمول شيميايي پلي‌پروپيلن به این صورت است.

مشخصات شيميايي پلي‌پروپيلن:
دماي ذوب:
دماي ذوب يا محدوده دماي ذوب پلي پروپيلن، بسته به ساختار شيميايي و خلوصش، در نظم فضايي مولکولی آن متغير است. وجود كومونومرها با نبود نظم فضايي مولكولها، موجب كاهش دماي ذوب يا وسيع شدن محدوده ذوب مي شود. به طور كلي دماي ذوب پليمرهاي تصادفي، كمتر از دماي ذوب پليمر خالص و بيشتر از كوپليمر تصادفي است. دماي ذوب تعيين شده، به روش اندازه‌گيري آن بستگي دارد. با روش حجم سنجي، دماي ذوب پلي پروپيلن تعيين شده است در حالي كه با روش گرماسنجي پويشي تقاضلي (DSC) دماي ذوب تعيين شده است. تغيير سرعت گرم كردن، موجب تغيير چند درجه‌اي در دماي ذوب مي‌شود.
درشكل (2 ) نمودار حاصل از گرماسنجي پويشي تفاضلي پلي پرو پيلن تجارتيs 730 نشان داده شده است. در اين اندازه گيري، دما بين 250-25 درجه سانتيگراد و با سرعت ده درجه در دقيقه تغيير داده شده است. دماي ذوب آن 171 درجه سانتيگراد تعيين شده است.

شكل 2) نمودار حاصل از گرماسنجي پويشي تفاضليDSC پلي پرو پيلنs 730 تجارتي
تبلور:
مولكولهاي زنجيره‌اي پلي پروپيلن ايزوتاكتيك بلوري به شكل مارپيچ است، كه سه مونومر در هر حلقه مارپيچ قرار دارد. شكل3 ، شكل فضايي مولكول را نشان مي دهد. هر واحد تكرار
شونده داراي طول 6.5 درجه است. گروههاي متيل به طور متقارن در اطراف مارپيچ قرار گرفته و زاويه بين آنها تقريباً 120 درجه است. اين نظم ساختاري، به وجود آمدن سلولهاي واحد با تنگ چين مونوكلينيك را ممكن مي سازد.