دریافت پروژه مجتمع فولاد اهواز – 19164

عناوین کلیدی فایل پروژه مجتمع فولاد اهواز، شامل: موارد پروژه مجتمع فولاد اهواز,واحد توليد اكسيژن, ازت, آهك,كارخانه نورد سنگين كاويان,بخش تامين آب براي مجتمع فولاد اهواز,مواد مصرفي و توليدات مجتمع فولاد اهواز,سنگ آهك لازم براي مجتمع فولاد اهواز,گاز طبيعي و برق لازم مجتمع فولاد اهواز,كانه آهن می باشد:

توضیحات:

عنوان پروژه:
مجتمع فولاد اهواز
فهرست مطالب
عنوان صفحه
مقدمه
كارخانه هاي فولاد سازي و نورد در رابطه با بخش خصوصي
آشنايي با مجتمع فولاد اهواز
واحدهاي عمده در مجتمع فولاد اهواز
سيستم انباشت و برداشت در مجتمع فولاد اهواز
واحد گندله سازي در مجتمع فولاد اهواز
واحد احياي مستقيم شماره يك
واحد احياي مستقيم شماره دو
واحد احياي مستقيم شماره سه
واحد ذوب شماره يك
واحد ذوب شماره دو
واحد توليد اكسيژن، ازت، آهك
كارخانه نورد سنگين كاويان
بخش تامين آب براي مجتمع فولاد اهواز
مواد مصرفي و توليدات مجتمع فولاد اهواز
سنگ آهك لازم براي مجتمع فولاد اهواز
گاز طبيعي و برق لازم مجتمع فولاد اهواز
كانه آهن لازم براي مجتمع فولاد اهواز
فولاد سازي در جهان
نتيجه گيري
فهرست منابع
مقدمه:
رشد تكاملي علوم و فنون در جهان، حاصل مجموعه اي از كشفيات و اختراعاتي است كه زنجيروار به يكديگر مرتبط هستند.
كشفيات و اختراعات و نيز سير تكاملي علوم و فنون، مديون كار و كوشش و تحول هوش و استعداد انسان در طول حيات اوست.
متالوژها، همواره كوشيده اند تا مكانيسم مبادلات اجسام در فرايندهاي احيا، ذوب، پالايش سنگهاي معدني و ديگر روشهاي فيزيكي- شيميايي را فهميده و آنها را تشريح كنند.
انسانهاي اوليه بعلت شرايط محيط زندگي و سطح دانش خود، همواره اشباح را در نظر داشتند و مسائل متالوژي را به روشي كه در زندگي روزمره به آن عادت داشتند بررسي مي كردند- از جمله بوميان، نقش خداي آتش را در ذوب و احياي سنگها و توليدات فلزات، مستقيما دخيل ميدانستند.
آثار باستاني و بررسي هاي دانشمندان نشان ميدهد كه فلزات از عصر حجر و دوران باستان كشف و شناخته شده مي باشند.
آهن جزوه هفت فلزي است كه در دوران باستان شناخته شده است. اين هفت فلز عبارتند از طلا، نقره، مس، آهن، سرب، قلع و جيوه.
باستان شناسان قديمي ترين محل ابداع و توليد آهن از سنگ آهن را در ناحيه اي از آسياي صغير، در كنار رودخانه هيل در قفقاز كه به درياي سياه مي ريزد مي دانند. در آن محل كاندهاي آهن و مس غني وجود داشته و به روايتي’چليبيها’، اولين بار روش توليد آهن از سنگ آن را اختراع كردند.
سرباره هاي آهن دار و نيز چون سفيد متعلق به هزاره سوم پيش از ميلاد، در تپه گيان كشف شده اند چون در سه باره، كوره هاي توليد مس و سرب مكشوفه در كرانه هاي كوير ايران، آهن اسفنجي ديده شده است، لذا دور از واقعيت نيست كه احتمالا اولين بار، آهن در ايران به عنوان يك ماده جنبي واحدهاي مذكور، توليد شده باشد.
توليد آهن از سنگ آن به روايتي حدود 2000 سال پيش از ميلاد در مصر انجام گرفته است. يونانيان و ساكنان قفقاز حدود 1000 سال پيش از ميلاد و چيني ها حدود 500 سال پيش از ميلاد آهن را بكار
مي برده اند.
از نوشته هاي مصريان استنباط مي شود كه ساكنان ارمنستان بزرگترين مصرف كنندگان آهن در آن زمان بوده اند.
تقسيم بندي فلزات از نقطه نظر تاريخ كشف آنها، طبق آثار باستان شناسان، پژوهشهاي محققين، به شرح زير مي باشد:
از 87 فلز مكشوفه:
7 فلز در دوران باستان
2 فلز در قرون وسطي
15 فلز در قرن هجدهم
43 فلز در قرم نوزدهم
20 فلز در هشت دهه قرن بيستم ميلادي كشف شده اند.
ملاحظه مي شود كه حدود سه چهارم فلزات كشف شده(يعني 63 تاي آنها)، از قرن نوزدهم ميلادي به بعد، يعني در 180 سال گذشته، كشف شده اند- بديهي است كه كاهش تعداد فلزات مكشوفه در قرن بيستم نسبت به قرن نوزدهم ميلادي، بعلت محدوديت كل فلزات بوده است.
كارخانه هاي فولادسازي و نورد در رابطه با بخش خصوصي در ايران:
از سال 1342 شمسي، كارخانجات متعددي در رابطه با صنعت فولادسازي توسط بخش خصوصي، در ايران تاسيس شدند- اولين واحد، كارخانه نورد ايران بود كه با ظرفيت ساليانه 65 هزار تن در سال 1342 شمسي تاسيس شد(در كيلومتر 9 جاده خرمشهر- اهواز)- بهره برداري از اين كارخانه در سال 1346 شمسي، شروع شد- در اين كارخانه از شمشهاي وارداتي نورد شده، ميل گرد ساده و آجدار ساخته مي شود. كارخانه پولادسازي ايران با ظرفيت ساليانه 150 هزار تن تيرآهن در سال 1349 شمسي تاسيس و در سال 1359 شمسي مورد بهره برداري قرار گرفت. به موازات اين كارخانه ها، واحدهاي مشابهي از طرف بخش خصوصي تاسيس شد كه فهرست آنها در جدول شماره 1 آمده است.
در سالهاي 1348 و 1349 شمسي، بخش خصوصي اقدام به تاسيس كارگاههاي ذوب شوش و شهريار كرد ظرفيت ساليانه اين كارگاه ها 360 هزار تن فولاد مذاب بوده است. در اين كارخانجات از شمش وارداتي و نيز ذوب آهن تراضه توسط كوره قوس الكتريكي ميل گرد، تيرآهن و مفتول ساخته مي شود.
اين كارخانجات در سال 1355 شمسي به دولت واگذار شد و هم اكنون بعنوان كارخانه ذوب شماره 1 زير پوشش مجتمع فولاد اهواز است.
كارخانجات نورد اهواز و لوله سازي شركت نفت نيز به موازات واحدهاي فوق الذكر، شمش وارداتي را نورد سرد و گرم كرده و از آنها لوله و پروفيلهاي مختلف مي سازند.
از واحدهاي ديگر، كارخانجات توليد فولاد مخصوص است. براي تاسيس و راه اندازي كارخانجات توليد فولاد مخصوص، بين دولت ايران و دولت فرانسه در سال 1357 شمسي، قراردادهايي منعقد شده است و مقدمات اوليه براي شروع كارهاي اجرايي انجام شد- اما بدليل عدم پيگيري، اين طرح متوقف شد.