دریافت تحقیق آشنایی با بهداشت و ارتباط با دیگر ارگانها – 19116

عناوین کلیدی فایل تحقیق آشنایی با بهداشت و ارتباط با دیگر ارگانها، شامل: موارد تحقیق, آشنایی, با, بهداشت, و, ارتباط, با, دیگر, ارگانها می باشد:

توضیحات:

پیش گفتار:
هدف کلی این پزوهش :آشنایی با بهداشت و ارتباط آن با دیگر ارگانها است.ودر این کار سعی شده مفهوم تمیز بهداشت و رابطه صحیح آن تنظیم شودو اینکه باید بدانیم بهداشت در درجه بالایی در اقتصاد قرار دارد و برای تمامی افراد جامعه لازم وملزوم است.و باید رعایت شود.و هم چنین نقش کلیدی بهداشت در وازه های بیان شده ی کلیدی زیر:اقتصاد،کالای بهداشتی،برابری،اثر بخشی،سیاست گذاری،سازمان های نوین.انقلاب صنعتی قرن18 بزرگترین نقطه عطف تاریخ حیات بشر است.این انقلاب در عرصه های مختلف از باروری ومرگ و میر گرفته تا مهاجرت و شهرنشینیو ساختار خانواده و خکومت وروابط نسل ها و طبقات اجتماعی تأثیر چشم گیر و شگرفی داشته است.این انقلاب سرآغاز گسترش تولید ماشینی انبوه ،پیدایش بازار کالا،و ظهور علم اقتصاد بوده است.این انقلاب به شکل گیری یک جهان واحدو رشد روابط بین المللی و تأثیر گذاری همه حرکتهای اجتماعی ،تاریخی،فنی و تکنولوزیک بر یکدیگر کمک شایان نموده است .مسأله اقتصادو بهداشت نیز به عنوان پدیده های جمعی و سرنوشت ساز،دقیقا پس از گذشت دستاوردهای این انقلاب در عرصه های محتلف ،مورد توحه قرار گرفتند.

مقدمه:
در جوامع امروز بشر به این نتیحه رسیده که الگوی مدرن در پیشرفت انسانها در واقع همان الگوهای ارائه شده بزرگان وپیشکسوتان علوم و فنون ما هستند و با عنایت به اینکه ما مسلمان هستیم در واقع همان نصایح و آموزه های ینی ما بیانگر همین حقیقت است .متفق القول همه می گویند که بشر در سایه اقتصاد سالم به اجتماع سالم میرسد و عکس این قضیه می تواند درست باشد و همانابا دلیل و سند آن را ارائه داده اند.ما مسلمانان مؤاخذ و منبع گرانبهاتر از قرآن نداریم که در آن اشاره شده است که(لا معاش ولامعاد)یعنی کسی که معاش نداردمعاد ندارد.یعنی در پناه اقتصاد خوب ما به اجتماع و در نهایت به آینده خوب و درخشان رهنمود می شویم.چنانچه جامعه ای اقتصاد آن بیمارباشد.اجتماع آن بیمار خواهد شد یعنی در آن جامعه فقروناامنی بیداد خواهد کرد.

سلامت چیست؟
عبارت است ازحالت رفاه وآسایش کامل جسمی ،روحی،روانی،اجتماعی.نداشتن نقص عضووبیماری جسمی،کافی نیست زیرا نداشتن بیماری جسمی ونقص عضو برای تأمین سلامت شرط لازم است.ولی شرط کافی نیست بنابراین سه جنبه ی سلامتدر همدیگر مأثروباهم ارتبا ناگسستنی دارندبه طوری که می دانیم ذستورات بهداشتی پیشنهادی دین مبین اسلام نیز در همین سه اصل کلی خلاصه گردیده ودرتأمین سلامت کامل بشر هر سه اصل فوق رابا اهمیت می نگرد به همین لحاظ در موضوعات بهداشتی مربوط به سلامت جسم،بهداشت روان و سالم سازی اجتماعی احکام وفرامین بسیار عالی وشایان توجه تدوین شدوحتی بعضی از این احکام را به واسطه اهمیت فوق العاده در تأمین سلامتی افرادوسالم سازی مخیط واجب وفرض گردانیده است.
تعریف بهداشت:به گفته پروفسور وینسلو بهداشت عبارت از علم وفن کنترل وپیشگیری بیماریهاوبالا بردن طول عمروسلامت وتوانایی انسان با کوششهای فردی وجمعی
زیر شاخه های بهداشت :
1- عمومی: مدارس،رانی،جسمانی،تغذیه،اجتماعی،اقتصادی
2- فردی: چشم،دهان ودندان،پوشاک و….
اهداف بهداشت در تمامی جنبه ها
• به سازی محیط زیست
• کنترل بیماریهای واگیردار
• پیشگیری بیماریهای غیر واگیردار
• پیشگیری از خوادث وتصادفات وسوانح
• بهبود روش زندگی در جهت به دست آوردن رفاه کامل
• تأمین بهداشت مادران وکودکان
• تأمین خدمات درمانی
• تنظیم ابعاد خانواده وهر آنچه که مربوط به سلامت انسان می باشد
مزایای بهداشت
• پیشرفت دانش و شناخت برخی بیماریها
• دگرگونی بینش و طرز تفکر مردم نسبت به مسائل جهان واحساس مسئولیت اجتماعی آنها
• شناخت نظام علت و معلولی و نقش مهم محیط زیست در سلامتی یا بیماری
تعریف اقتصاد:
اقتصاد،مطالعه نحوه ی انتخاب وبکارگیری کمیاب مولد برای تولید کالاوخدمات و توزیع آن ها در جمع افراد و گروهای مختلف جامعه است (.wavd etur.1989) اقتصاد راعلم مبارزه بافقر،علم قوانین حاکم بر ثروت ونشان دهنده شیوه های تشکیل و توزیع مصرف آن بیان می کند.علم مطالعه دربهزیستی انسان وعلم استفاده از منابع کمیاب نیز تعریف شده.یا به گونه ای دیگرعلم اقتصادیک روش صحیح تفکروناظر به هدف است که فرد را در دستیابی به هدف راهنمایی می کند.در هر حال عناصراصلی علم اقتصاد تولید.توزیع.منابع.تکنیک (روش) می باشد.بطور خلاصه می توان گفت که علم اقتصاد علم رفتار کالا و خدمات است.همه عناصراصلی اقتصاد به نخوی در کالا گرد می آیندوفرایند شکل گیری کالا،توزیع و مصرف آن،جملگی مباحثی ازعلم اقتصاد را به خود اختصاص می دهند.کالا واحد تحلیل جامعه سرمایه داری بویژه از نقطه نظر مارکس و مارکسیست های کلاسیک است.کالا تولیدی است برای مبادله و فروش.کالا نماد جامعه سرمایه داری است و صرفا اشیاء ومواد بی جان و مصنوعات را شامل نمی شود.تولیدات انسانی در قالب کالا و برای فروش در مرحله ای خاص از تحول حیات اجتماعی و انسانی که به مطالعه آن می پردازد.متعاقب آن سامان یافته و سیستماتیزه می شود.
رابطه اقتصاد و بهداشت:(ابتدا تعاریف بازار کالا- بازار بهداشت)
اقتصاد بهداشت به عنوان یک عرصه مطالعات بینابینی (interdisciplinary) در چند دهه اخیر مورد توحه علمای اقتصاد،بهداشت،و سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار گرفته است.اقتصاد بهداشت یا مراقبت های بهداشتی ،به کارگیری و استفاده از ابزارومفاهیم اقتصادی در مسائل مرتبط با بهداشت ومراقبت های بهداشتی است.اقتصاد دانان به دلایل مختلفی به عرصه مراقبت های بهداشتی محدود است و همانند موارد دیگر تقاضا برایخدمات بهداشتی از عرضه آنها بیشتر است .دیگر این که محدودیت و کمیابی به آسانی و با افزایش هزینه های بهداشتی از میان نمی رود زیرا اهمیت هزینه های فرصت نادیده گرفته می شود.برای افزایش اعتبارات بخش بهداشت لازم است که اعتبارات مثلا آموزش،راه وترابری،دفاع و…کاهش می یابد.ذر بسیاری از شرایط ،معیار ما برای تخصیص کالا وخدمات در بخش بهداشت ،نه میل واشتیا ق(wihhingness) یا توانمندی پرداخت(Ability to pay) بلکه نیاز (need) می باشد.لذا ما به مجموعه هایی از تکنیک های اقتصادی برای تحلیل و ارزیابی بازار مراقبت های بهداشتی نیازمندیم.نهایتا یک رابطه دو سویه بین وضعیت سلامت فرد با فعالیت اقتصادی او وجود دارد.افراد سالم تر بهره وری بیشتریدارند و یک اقتصاد مولد ،توانایی بیشتری برای خرید مراقبت های بهداشتی بیشتر دارد.سلامت کامل،یک پدیده آرمانی و غیر قابل خرید است اما مراقتبت های بهداشتی را می توان خریداری نمود.مصرف خدمات بهداشتی از یک ویژگی که اقتصاد دانان به آن نامطلوب است یا بی فایدگی(Disutility) می گویند برخوردار است.به این معنی که مصرف خدمات بهداشتی فی نفسه ناخوشایند است.از طرف دیگر مصرف کالاهای دیگر مانند میوه تازه از مطلوبیت(utihity) برخورداراست.مصرف میوه تازه تشنگی یا گرسنگی را تخفیف میدهد و ممکن است خاطراتی را از سفرهای دور و دراز نیز تداعی نماید.یک نکته بسیار مهم این است که مصرف یک انتخاب آزاد و رضایت بخش است.
تفاوت بازار کالا و بازار بهداشت:
در بسیاری از موارد،مصرف رقابتهای بهداشتی یک انتخاب آزاد نیست(بجز در موارد پیشگیری)و فی نفسه خوشایند و رضایت بخش نیز نمی باشد(clhnton and scheiwe.1995) تفاوتهای دیگری نیز بین کالا ها و خدمات بهداشتی و دیگر کالاها و خدمات وحود دارد که اقتصاد بهداشت به آن می پردازد.این تفاوتها به اختصار عبارتند از:
o ضعف آگاهی مشتری ازخدمات بهداشتی درمانی
o فقدان یا ضعف کشش تقاضا برای خدمات درمانی
o برخورداری بیماری وسلامت از عوارض خارحی(Externalities)
o امکان ایحاد تقاضا توسط عرضه کننده خدمات بهداشتی درمانی
o تصمیم گیری عرضه کننده در رابطه با نوع و حجم خدمات قابل ارائه به مشتری (بیمار)
o سلامت و بهداشت به عنوان یک نیاز اساسی و حق انسانی