دریافت پروژه درس شناخت محيط زيست (جمعيت و تعادل اکولوژيکي) – 19101

عناوین کلیدی فایل پروژه درس شناخت محيط زيست (جمعيت و تعادل اکولوژيکي)، شامل: موارد پروژه درس شناخت محيط زيست (جمعيت و تعادل اکولوژيکي),پروژه درس شناخت محيط زيست ,(جمعيت و تعادل اکولوژيکي) می باشد:

توضیحات:

موضوع:
جمعيت و تعادل اکولوژيکي
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1- جمعيت و تعادل اکولوژيکي 1
2- شرايط رشد جمعيت‌ها 1
1-2- غذا 2
2-2- انرژي 3
3-2- هوا 7
4-2- مکان و قلمرو خواهي 8
5-2- آزمايش ايملن 15
3- جمعيت در يک اکوسيستم 17
1-3- تعامل جمعيت پاراميسيوم و مخمر 22
4- وابستگي جمعيت‌ها به يکديگر 23
5- جمعيت انسان همچون قسمتي از اکوسيستم طبيعي 28
جمعيت و تعادل اكولوژيكي

همه موجودات زنده براي رشد وزنده ماندنشان به غذا، آب، مكان وانرژي نيازدارند رشد افراد جمعيت همچنين به اين عوامل فيزيكي وابسته است.كميابي هر يك از اين عوامل مي‌تواند يك عامل محدود كننده براي پيشرفت رشد جمعيت باشد. بيشترين جمعيتهاي حيواني در تعادل با سيستم طبيعي زندگي مي‌كنند و در يك دوره زماني اندازه جعيتشان تقريبا ثابت باقي مي‌ماند انسان بطور ابتدايي يك حيوان است و براي بقاء و رشد به غذا آب، مكان، انرژي وغيره نياز دارد.
اما او طبيعتا از ساير حيوانات متفاوت است. او اين قابليت را دارد كه محيط فيزكي را به نفع خود تغيير دهد نظريه‌هاي مختلفي در مورد آينده انسان وجود دارد. آيا او قادر خواهد بود با مفاهيم طبيعي جمعيتش را كنترل کند يا قوانين طبيعت كه در تنظيم جمعيت حيوانات حاكم است به نظرمي‌رسد كه براي انسان مورد توجه باشد.
شرايط رشد جمعيتها
غذا، آب، هوا، انرژي، مكان و پناهگاه ‌نيازهاي فيزيكي اوليه همه موجودات زنده من جمله انسان است. جمعيت هر ارگانيسم زنده‌اي به منبع كافي از همه اين عوامل وابسته است.
هر تغيير مهم در هر يك از اين عوامل يك عامل محدود كننده براي رشد بيشتر جمعيت در يك محيط معين مي‌شود.

غذا
دريك محيط معين با منبع غذاي كافي، رشد جمعيت يك ارگانيسم معين در ابتدا سريع است. چون ذخيره غذا كم ميشود سرعت افزايش رشد جمعيت كمتر وكمتر مي‌شود و سرانجام افزايش رشد جمعيت متوقف مي‌شود.اين مرحله، مرحله نهايي جمعيت است.
در اين مرحله اگر ذخيره غذا دوباره پر شود ( اما افزايش نيابد )، ممكن است جمعيت در يك اندازه ثابت بماند اما اگر ذخيره غذا كم شود، اندازه جمعيت نيز كم مي‌شود.البته ساير عوامل مثل آلودگي مي‌تواند محدود كننده باشد همه موجودات زنده براي زيستن و رشد كردن غذا نياز دارند.
غذا بعد از اينكه هضم شده و در بدن جذب شود، جزئي از بدن مي‌شود.نوع غذايي كه ما مي‌خوريم تعيين مي‌كند كه چه نوع بدني خواهيم داشت. اگر ما غذاها را با محتويات مغذي بالا و به ميزان صحيح بخوريم، بدنمان مي‌تواند سالم وقوي باشد. برعكس، اگر ما غذاهايي با ارزش غذايي پايين و به نسبت غلط استفاده كنيم ممكن است بدن ضعيفي داشته باشيم.
نسبت غذا به بدن مي‌تواند به مصالح ساختماني مثل آجرها، بتون، چوب، خاك رس، غيره به خانه مقايسه شود. اگر مواد استفاده شده در بناي يك خانه محكم و با كيفيت خوب باشد، خانه دوام طولاني خواهد داشت اما اگر مواد از كيفيت بد باشد خانه دوام طولاني نخواهد داشت، دوما به همين طريق يك خانه نياز به نگهداري و تعميرات مرتب دارد به همين شكل غذا براي جبران و تقويت وظايف مختلف بدن لازم است. غذا همچنين براي تنظيم فعاليتهاي سيستمهاي مختلف بدن لازم است. غذا مي‌تواند به سه گروه كاربري طبقه بندي شود:
1- غذاهاي بدن ساز. اينها شامل پروتئينها، مواد معدني و آب مي‌شوند.
2- غذاهاي انرژي زا. اينها شامل كربوهيدراتهاي اصلي و چربيها مي‌شوند.
3- غذاهاي تنظيم کننده. اينها شامل پروتئينها، آنزيمها، مواد معدني، آب و ويتامينها مي‌شوند.

شكل ( 1- 21) غذاها و كاربردهايشان
وظيفه اوليه
وظيفه اضافي
انرژي
انرژي مي‌تواند به قدرت انجام كار تعريف شود. انرژي بوسيله همه موجودات زنده به منظور رشد و ادامه فرآيندهاي بدن استفاده مي‌شود. همه حيوانات به انضمام انسان از گياهان به شكل كربوهيدراتها، چربيها ياپروتئينها انرژي بدست مي‌آورند. حيوانات نمي‌توانند اين تركيبات را مستقيما استفاده كنند اما آنها اين تركيبات را در مدت تنفس داخل بدن اكسيد مي‌كنند كه نتيجه آن آزاد شدن تركيب حامل انرژي است كه آدنوزين تري فسفات يا بطور مخفف ATP ناميده مي‌شود.به واسطه ATP است كه از اجزاء مختلف بدن انرژي دريافت مي‌كند. هنگاميكه يك مولكول گلوكز بطور كامل اكسيد شود 38 مولكول ATP را كه در سلولها ذخيره شده اند آزاد مي‌كند.

گياهان با تبديل انرژي خورشيدي به انرژي شيميايي غذا توليد مي‌كنند. دو ماه خام مصرف شده در فرآيند هستند وجود ماده سبز رنگ گياهان كه كلروفيل ناميده شده در فرآينديك ضرورت است.
اين فرآيند كه گياهان از آب و دي اكسيد كربن، انرژي خورشيدي را به انرژي شيميايي تبديل مي‌كنند فتوسنتز ناميده مي‌شود. معادله ساده شده فتوسنتز مي‌تواند به اين صورت نوشته شود :

قسمتهايي از گياهان كه توسط انسان ياحيوانات به عنوان غذا يا مصالح چوبي قابل استفاده نيست مي‌تواند بوسيله انسان به منظور سوخت براي توليد انرژي استفاده شود. چوب يكي از سوخت‌هاي معمولي است كه هنوز در قسمتهاي زيادي از دنيا استفاده مي‌شود. زغال سنگ، نفت خام، گاز طبيعي، سنگهاي رسوبي حاوي نفت و ماسه‌هاي نفتي منابع ديگري از انرژي هستند كه از گياهان وحيواناتي كه ساليان پيش زيسته‌اند و هزاران سال پيش زير دما و فشار مخصوص مدفون شده‌اند، بوجود آمده اند. اين سوختها، سوختهاي فسيلي ناميده شده‌اند براي اينكه آنها از گياهان وحيوانات فسيلي توليد مي‌شوند اين سوختها امروزه منبع مهم انرژي راتشكيل مي‌دهند جوامع صنعتي بخش بيش