دریافت پروژه جامع بیمه (بیمه های مهندسی) – 19096

عناوین کلیدی فایل پروژه جامع بیمه (بیمه های مهندسی)، شامل: موارد بیمه, های, مهندسی, پروژه جامع بیمه (بیمه های مهندسی),, بیمه, جامع, پروژه می باشد:

توضیحات:

بیمه های مهندسی /
بیمه جامع پروژه

شماره بیمه نامه:

کلوز 1343

استثنای خاص: وضعیت طبیعی دریا

این الحاقیه قسمتی از:

بخش یک (الف)              بلی                 خیر

بخش یک (ب)            
بلی                  خیر

را تشکیل میدهد و در بقیه موارد تابع ضوابط، مقررات،
شرایط و استثنائات موجود در بیمه نامه یا الحاق شده به آن می باشد

1- استثناء:

1-1-  بیمه گر غرامت بیمه گذار را برای
خسارت یا صدمه ناشی از وضعیت طبیعی دریا نمی پردازد

2-      
تعریف:

2-1-  وضعیت طبیعی دریا عبارت است از
وضعیت دریا که تا رده 8 در مقیاس بیوفورت یا … آشکار می شود

 

تاریخ صدور :

شرکت بیمه……………

واحد:……….

 

بیمه های مهندسی /
بیمه جامع پروژه

شماره بیمه نامه:

کلوز 1344

استثنای خاص: کار دریایی و فراساحلی

این الحاقیه قسمتی از بخش یک (الف) را تشکیل می دهد و در
بقیه موارد تابع ضوابط، مقررات، شرایط، و استثنائات موجود در بیمه نامه یا الحاق
شده به آن می باشد.

1- استثناء:

2-2-  بیمه گر غرامت بیمه گذار را برای
هزینه های بیمه شده به منظور لایروبی یا لایروبی مجدد برای هزینه اتلاف یا خسارت
به مواد پر کنده نمی پردازد: