دریافت تحقیق پروکاریوت باکتری نوباکتری – کوچک و ساختار ساده تر – 19095

عناوین کلیدی فایل تحقیق پروکاریوت باکتری نوباکتری – کوچک و ساختار ساده تر، شامل: موارد تحقیق پروکاریوت باکتری نوباکتری , کوچک و ساختار ساده تر,فاقد هسته مشخص و سازمان یافته , فاقد میوز و میتوز,DNA و پروتئین همراهش, (هیستون نیست, ),درون ناحیه هسته مانند ( ناحیه نوکلئوئیدی) می باشد:

توضیحات:

* پروکاریوت باکتری نوباکتری – کوچک وو ساختار ساده تر
فاقد هسته مشخص و سازمان یافته – فاقد میوز و میتوز
DNA و پروتئین همراهش (هیستون نیست. )درون ناحیه هسته مانند ( ناحیه نوکلئوئیدی)
بیشتر باکتری ها حدود قطر دارند
کوچکترین سلولها – باکتری
اندازه بیشتر باکتری ها بین تا

مشاهده با میکروسکوپ الکترونی
تشکیل کلون نمی توان پرسلولی نامید – ارتباط سیتوپلاسمی مستقیمی با یک دریگر ندارند
ماده ژنتیک – DWA حلقوی (متصل به غشا
تولید مثل غیرفی- ساده ترین تقسیم سلولی – تقسیم دوتایی (به دنبال همانند سازی DNA

– مراحل تقسیم دوتایی:
1) غشای سلولی جدید پس از ساخته شدن از وسط به درون فرو می رود- تقسیم سلول به دو نیم
همزمان با فرورفتگی غشا- تشکیل دیواره ی سلولی در حمل این 2 سلول جدید
هر یک از 2 سلول دارای یکی از نسخه DNA – کاملاً یکسان
نکته مهم: در باکتری جدا شدن DNA های دختر توسط غشا صورت می گیرد (دریوکاریوت توسط دوک)
نکته : کروموزوم باکتری قبل و بعد از مضاعف شدن به غشا چسبیده است
همه باکتری ها غشای پلاسمایی دارند – محل فتوسنتز باکتری
هم باکتری ها ریبوزوم دارند – ریبوزوم باکتری ساده و کوچک می باشد
بسیاری از باکتری ها دیواره دارند
برخی باکتری ها پیلوس) دارند
فاقد غشا
برآمدگی مومانند کوتاه
ضخیم تر از تاژک
جنس پروتئین
کمک به چسبیدن باکتری به سطوح مختللف یا سلولهای دیگر
کمک به هم یوغی- به شکل تولید مثل غیر جنسی – مانند پلازمید
برخی باکتری های تاژک دارند
برآمدگی مو مانند بلند
جنس پروتئین
از نظر ساختار و عمل متفاوت با تاژک یوکاریوتی
فاقد غشا
کمک و به حرکت باکتری
برخی باکتریها کپسول دارند پوششی چسبناک
محافظت از سلول
کمک به اتصال برخی باکتری ها به سطوح مختلف
ترتیب :
غشا- دیواره – کپسول
توانایی متابولیسم بالاتر از یوکاریوتها
قادر به انجام فرآیندهای هوازی و بی هوازی
منشا کلروپلات و میتوکندری
پروکارپوت هوازی و هتروتروف- منشا غشای داخلی میتوکندری
پروکاریوت بی هوازی اتوتروف (میانوباکتری) منشا کلروپلاست
باکتری فاقد کلروپلاست و میتوکندری
برخی فوسنتز کننده هستند
ساختار سلول باکتری: باسیلوس – میله ای شکل
کوکوس – کروی- استافیلدکوکوس
اسپیریلیوم – مارپیچی
تعداد اندکی می توانند به