دریافت تحقیق بررسی مشروعیت برداشت اعضای غیر حیاتی بدن انسان زنده – 19081

عناوین کلیدی فایل تحقیق بررسی مشروعیت برداشت اعضای غیر حیاتی بدن انسان زنده، شامل: موارد تحقیق بررسی مشروعیت برداشت اعضای غیر حیاتی بدن انسان زنده,مبحث اول : فرادینی بودن مباحث برداشت عضو,مبحث دوم : دیدگاه های فقهی درباره ی برداشت عضو غیر حیاتی از انسان زنده, دیدگاه برگزیده و دلایل آن,,1برداشت عضو غیر حیاتی از بدن می باشد:

توضیحات:

تحقیق بررسی  مشروعیت  برداشت اعضای غیر حیاتی بدن انسان زنده
مبحث اول : فرادینی بودن مباحث برداشت عضو
مبحث دوم : دیدگاه های فقهی درباره ی برداشت عضو غیر حیاتی از انسان زنده
مبحث سوم : دیدگاه برگزیده و دلایل آن
مبحث اول :
1.برداشت عضو غیر حیاتی از بدن انسان زنده
2.برداشت عضو حیاتی از بدن انسان زنده
3.برداشت عضو از بدن میت
از سویی دیگر با توجه به این که اهمیت بحث راجع به بدن انسان مسلمان اعم از زنده یا میت آن می باشد ، به همین خاطر تمام مباحث آتی راجع به بدن انسان است که با توجه به کرامت اکتسابی اسلام علاوه بر کرامت ذاتی انسانی ، جواز برداشت عضو از بدن او مورد تردید قرار گرفته است ؛ بدیهی است که با فرض جواز برداشت عضو از بدن مسلمان ، این حکم قابل تسری به بدن انسان غیر مسلمان می باشد ؛ اما در مواردی که جواز برداشت عضو از بدن مسلمان ثابت نباشد باید بررسی حکم آن در بدن انسان کافر پرداخت بنابراین پس از اتمام مباحث این بخش در صورت نیاز به بحث مستقلی از بدن انسان کافر خواهیم پرداخت ولی در صورت پذیرش جواز شرعی در خصوص بدن مسلمان ، با عنایت به تنقیح مناط اولویت ، حکم تسری یافته و نیاز به طرح مباحث تکراری نمی باشد .
مبحث دوم : بیان دیدگاه های فقهی درباره برداشت عضو غیر حیاتی از بدن انسان زنده
گفتار اول : بیان دیدگاه های فقهی
آیا بدن انسان زنده می تواند در حیطه ی تصرفات آدمی تا بدان حد قرار می گیرد که اعضای خود را نیز از تن خویش جدا ساخته و به دیگران اهدا کند یا بفروشد ؟ باید توجه داشت که بحث فعلی از حکم اولی در موضوع برداشت عضو از انسان است نه حکم ثانوی در مقام اضطرار و این پیش فرض در تمام مباحث این بخش باید مورد نظر باشد ، علاوه بر این که ثانوی با نیاز فردی بیمار به اعضای بدن دیگران برای فرد ثالث اهدا کننده ی عضو تکلیف ثانوی ایجاد نمی کند ؛ بلکه بر فرض قبول تاثیر اضطرار بیمار در حق شخص سالم ، این اضطرار یک تکلیف اولی برای فرد سالم ایجاد می کند ، بنابراین هنگامی که بحث از جواز یا وجوب اهدای عضو فرد زنده به فرد بیمار برای نجات جان وی از خطر مرگ و نابودی می شود ، بحث از حکم اولی آن خواهد بود نه حکم ثانوی ؛ این در حالی است که اگر اهدا کننده ی عضو ، میت باشد و موضوع تکلیف قرار نگیرد ، اضطرار بیمار تکلیف جواز برداشت از بدن میت یا وجوب آن را برای وی توجیه کرده و موسس حکمی ثانوی در حق بیمار خواهد بود که تفصیل در بخش چهارم خواهد آمد .
در این فصل بحث از حکم اولی شرعی اهدای اعضایی است که با انجام آن ، حیات شخص اهدا کننده ی عضو در خطر قرار نمی گیرد و بحث از حکم شرعی اولی اهدای اعضای حیاتی در فصل آینده مطرح خواهد شد .
اعضای غیر حیاتی بدن انسان بسته به اهمیت و جایگاهی که در بدن دارند از جهت عرفی گاهی در ردیف اعضای مهم و اصلی محسوب می شوند به گونه ای که از دست دادن آنها از نظر عرف باعث پیدایش کاستی و نقص معتنابه و مهمب در بدن می شود و گاهی به گونه ای است که جدا سازی آنها چنین پیامد عرفی بدنبال نداشته و از لحاظ عرفی قابل تحمل می باشد که اعضای فرعی و کم اهمیت تلقی می شوند .
اقوال فقهای عظام درباره ی مشروعیت جدا سازی اعضای غیر حیاتی شامل موارد زیر است :
1.عدم مشروعیت جدا سازی اعضای غیر حیاتی بدن برای پیوند به دیگری اعم از آن که