دریافت تحقیق مدیریت مالی – 19018

عناوین کلیدی فایل تحقیق مدیریت مالی، شامل: موارد مدیریت, مالی,تحقیق مدیریت مالی می باشد:

توضیحات:

يكي از مباحث مهم در مديريت مالي اندازه گيري و كاربرد هزينه سرمايه شركت مي باشد كه معمولاً در اتخاذ تصميمات سرمايه گذاري و هم چنين راههاي مختلف تامين مالي به عنوان اصل مهم تلقي مي شود.
براي محاسبه سرمايه شركت ابتدا بايستي راههاي مختلف كسب مانع مالي را بشناسيم .
تامين مالي به اشكال مختلف صورت مي پذيرد :
1- استقراض
2- صدور سهام
3- انباشت كردن سود شركت
اما به طور كلي 2 نوع است :
1- كوتاه مدت
2- بلند مدت
– استقراض از بانك در قالب وام هاي بانكي
– انتشار اوراض قرضه
– انتشار سهام ممتاز
– انتشار سهام عادي جديد
– سود انباشته
تامين مالي كوتاه مدت
نام روش مزايا معايب
اعتبار تجاري (نسيه) 1) سهولت دسترسي
2) نداشتن هزينه
3) عدم سخت گيري طلبكاران – از دست رفتن تخفيف نقدي
– كاهش درجه اعتباري واحد اقتصادي
وام بانكي – استفاده از خدمات بانكها
– امكان باز پرداخت قبل از قرضه جديد – لزوم داشتن سرمايه كافي و نقدينگي
اوراق تجاري كوتاه مدت – نداشتن وثيقه
– تامين مالي از طريق اوراق قرضه جديد – صرفاً توسط واحدهاي اقتصادي معتبر قابل اجرا است
تامين مالي از طريق وثيقه گذاري – دسترسي به وجه نقد – وثيقه گذاري مستلزم تحمل هزينه هاي اضافي است
وام هاي موسسات مالي – در صورت عدم امكان استفاده وام بانكها – سود تضمين شده بيشتر از وام

تامين مالي بلند مدت :
1) اوراق قرضه : با در آمد ثابت است . خريدار قرضه به عنوان طلبكاران شركت محسوب مي شوند .
مزاياي تامين مالي از طريق بدهي :
1) ارزانترين روش تامين مالي است .
2) باعث مشاركت ديگران در اداره و كنترل شركت نمي شود .
3) براي شركت مسير مالياتي ايجاد مي كند .
4) در شرايط تورمي به علت ثابت بودن بهره آن ، بهره واقعي كه شركت مي پردازد كاهش مي يابد .
معايب :
1) اوراق قرضه با ايجاد اهرام مالي باعث افزايش ريسك مالي شركت مي شود .
2) در صورت عدم توانايي شركت در پرداخت به موقع اصل و بهره ، مي تواند منجر بروز ورشکستگی شرکت شود .
3) به علت افزایش ریسک با استفاده از بدهی ، بازدهی مورد انتظار سهام داران عادل و ممتاز افزایش می یابد که هزینه پنهان نامیدهمی شود .
طریقه محاسبه ارزش اوراق قرضه
Vn : ارزش سر رسیدی
I : بهره

2) سهام ممتاز : سهام داران ممتاز در دریافت سود سهم خود از دارایی ، بعد از دارندگان قرضه قرار می گیرند و نسبت به سهام داران عادی اولویت دارند .