دریافت تحقیق رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر رشته های علوم انسانی و ریاضی مدارس دولتی وغیر – 18991

عناوین کلیدی فایل تحقیق رابطه خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر رشته های علوم انسانی و ریاضی مدارس دولتی وغیر، شامل: موارد تحقیق رابطه خلاقیت وپیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر رشته های علوم انسانی و ریاضی مدارس دولتی وغیر انتفاعی شهر تهران,تاریخچه ونظریات موجود در خلاقیت,وظایف نیمکره ها در ارتباط با خلاقیت,محیط مناسب برای ایجاد رفتار خلاق,پژوهش های انجام شده در مو می باشد:

توضیحات:

توضیحات:
تحقیق رابطه خلاقیت وپیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر رشته های علوم انسانی و ریاضی مدارس دولتی وغیر انتفاعی شهر تهران ……

مقدمه:.با توجه به اهمیت رابطه خلاقیت وپیشرفت تحصیلی در مسائل آموزشی پژوهش حاضر تحت عنوان «رابطه خلاقیت وپیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه رشته های علوم انسانی وعلوم ریاضی در مدارس دولتی وغیر دولتی »انجام گرفته است .
هدف:بررسی رابطه خلاقیت وپیشرفت تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه رشته های علوم انسانی وعلوم ریاضی در مدارس دولتی وغیرانتفاعی.
روش :جامعه هدف ،.در این پژوهش تمام دانش آموزان دختر مناطق 22گانه شهر تهران بوده که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای200نفر از دانش آموزان دختر در مقطع دوم دبیرستان در منطقه 5و4 شهر تهران انتخاب گشتند . در این پژوهش از آزمون خلاقیت تورنس وهمچنین به منظور تعیین پیشرفت تحصیلی معدل نیم سال گذشته دانش آموزان بکار گرفته شده ،پژوهش حاضر از لحاظ گردآوری مطالب پیمایشی – توصیفی وبه لحاظ هدف کاربردی می باشد . همچنین در این پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون،t گروههای مستقل وتحلیل واریانس استفاده شده است .
یافته ها ونتیجه گیری : باتوجه به نمره حاصل از آزمون , t = – 2/127 5%>P بین دانش آموزان ریاضی نسبت به دانش آموزان رشته علوم انسانی به لحاظ پیشرفت تحصیلی تفاوت معنی داری وجود ندارد . وهمچنین بین خلاقیت وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان رشته علوم انسانی و ریاضی در سطح 5=α رابطه معناداری وجود ندارد . میزان خلاقیت رشته های علوم انسانی و ریاضی در مدارس انتفاعی وغیر انتفاعی درسطح 5%=α متفاوت است .
کلید واژه ها: خلاقیت ،پیشرفت تحصیلی ،دانش آموزان ،علوم ریاضی ،علوم انسانی،مدارس دولتی وغیر دولتی .

فهرست مطالب
تقدیر وتشکر
تقدیم به.
چکیده
فهرست مطالب
فهرست جدول ها
فهرست نمودار ها…..
– فصل اول :کلیات طرح
1-1-مقدمه
1-2-بیان مسئله
1-3-اهمیت وضرورت پژوهش
1-4- فرضیه های پژوهش
1-5-متغیرهای پژوهش.
1-6- تعاریف اصطلاحات وواژه ها
– فصل دوم :پیشینه پژوهش
2-1-تاریخچه ونظریات موجود در خلاقیت
2-2-نظریه های خلاقیت..
2-2-1-نظریه روان کاوی
2-2-2- دیدگاه انسان گرایی
2-2-3-نظریه تداعی گرایی ورفتار گرایی..
2-2-4- دیدگاه محیط گرایان
2-2-5-دیدگاه شناختی
2-2-6-دیدگاه روان سنجی
2-2-7- دیدگاه عصب شناختی
2-2-8-دیدگاه گیلفورد .
2-3- پیشینه خلاقیت
2-4- تعریف خلاقیت
2-5-ابعاد خلاقیت
2-6- تحول خلاقیت در طول زندگی
2-7-رشد خلاقیت
2-8- خلاقیت وفرد خلاق
2-9-ویژگی های خلاقیت.
2-10- اشخاص خلاق چه کسانی هستند
2-11-وظایف نیمکره ها در ارتباط با خلاقیت.
2-12-رابطه خلاقیت با مفاهیم دیگر
2-12-1انگیزش وخلاقیت
2-12-2 -هوش وخلاقیت..
2-12-3-خلاقیت وشخصیت..
2-12-4- خلاقیت و جنسیت.
2-12-5-خلاقیت و سلامت روانی
2-12-6-حل مسئله وخلاقیت
2-12- 7-خلاقیت سن.
2-12-8- خلاقیت وتحصیلات.
2-12-9-خلاقیت وخانواده
2-12-10-خلاقیت وساختار خانوادگی
2-12-11 –خلاقیت و هنر
2-12-12- خلاقیت وطبیعت
2-12-13- خلاقیت و کوشش
2-13-عواملی که مانع خلاقیت می شود
2-14-موانع خلاقیت در محیط مدرسه.
2-15-موانع خلاقیت در خانواده
2-16- محیط مناسب برای ایجاد رفتار خلاق.
2-17- ویژگی های دانش آموزان خلاق
2-18- عوامل پرورش خلاقیت .
2-19- آموزش وپرورش خلاقیت.
2-20-روش های پرورش خلاقیت.
2-21-چگونه میتوان خلاقیت را در دانش آموزان پرورش داد?
2-22- نقش معلم در پرورش خلاقیت
2-23-رهنمود های کلی جهت رشد وپرورش خلاقیت
2-24- پیشرفت تحصیلی
2-25- عوامل موثر در پیشرفت تحصیلی
2-26- نقش والدین در پیشرفت تحصیلی
2-27- خلاقیت و پیشرفت تحصیلی
2-28- پیشینه تحقیقاتی موضوع
2-29-پژوهش های انجام شده در مورد خلاقیت
– فصل سوم :طرح پژوهش
3-1-مقدمه
3-2- جامعه آماری
3-3-نمونه وروش نمونه گیری
3-4-ابزاراندازه گیری پژوهش
3-5- معرفی آزمون خلاقیت تورنس پایایی وروایی.
3-6- طرح تحقیق
3-7-روش گردآوری داده ها
3-8-روش تحلیل داده ها
– فصل چهارم :یافته های پژوهش
4-1- مقدمه
4-2- توصیف داده ها
4-3- تحلیل داده ها
-فصل پنجم :بحث ونتیجه گیری
5-1- مقدمه
5-2-بحث و بررسی درباره یافته ها
5-2-1-فرضیه و سئوال های پژوهش
5-3- محدودیت های تحقیق
5-4-پیشنهاد های پژوهش
– منابع
الف :به زبان فارسی
ب :به زبان انگلیسی
– پیوست ها
– پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس
– چکیده خارجی
فهرست جدول ها
جدول(2-1):خلاصه پایان نامه
جدول (4-1):توزیع نمونه ها از نظر تعداد برادر
جدول (4-2): توزیع نمونه ها از نظر تعدادخواهر
جدول (4-3): توزیع نمونه ها از نظرترتیب تولد
جدول (4-4):توزیع نمونه ها از نظر شغل پدر
جدول (4-5):توزیع نمونه ها از نظر شغل مادر
جدول (4-6):توزیع نمونه ها از نظر مدرک تحصیلی پدر
جدول (4-7): توزیع نمونه ها از نظر مدرک تحصیلی مادر
جدول (4-8):نتایج آزمون Tگروههای مستقل در مورد فرضیه اول
جدول (4-9):نتایج آزمون T گروههای مستقل در مورد فرضیه دوم
جدول (4-10):نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه سوم
جدول (4-11): نتایج ضریب همبستگی پیرسون در مورد فرضیه چهارم
جدول (4-12):نتایج مشخصه های چهار گانه f مربوط به تحلیل اندازه
جدول (4-13):نتایج آزمون تعقیبی شفه در مورد فرضیه پنجم
فهرست نمودارها
نمودار (4-1):توزیع نمونه ها از نظر تعدادبرادر
نمودار (4-2):توزیع نمونه ها از نظر تعداد خواهر
نمودار (4-3):توزیع نمونه ها از نظر ترتیب تولد
نمودار (4-4):توزیع نمونه ها از نظر شغل پدر
نمودار (4-5):توزیع نمونه ها از نظر شغل مادر
-نمودار (4-6):توزیع نمونه ها از نظر مدرک تحصیلی پدر
نمودار (4-7):توزیع نمونه ها از نظر مدرک تحصیلی مادر

1-1-مقدمه
عالیترین وپیچیده ترین نوع اندیشه های بشری اندیشه یا تفکر خلاق می باشد.تفکر خلاق قابلیتی است که افراد انسانی را درمقامی بالاتر ازهمه موجودات زنده که در جهان زندگی می کنند قرار می دهد ،تواناییهای خلاق همچون سایر انواع هوش در میان همه ما به درجات متفاوت وجود دارد (فرخ مهر،1386).
بسیاری از افراد چنین می پندارند که ابداع یک خصوصیت ذاتی است که از زمان تولد با فرد همراه است در صورتی که این استعداد در نوع بشر به اندازه حافظه عمومیت دارد و آنرا می توان از طریق کاربرد اصول و تکنیک های معینی با ایجاد فکرهای جدید و اجتناب از عادتها وعواملی که این استعدادرا باز داری میکند و کاربرد مداوم پرورش داد(خسروانی،1384) .
کنجکاوی و تفکر پیرامون افراد سرآمد وبا استعداد سابقه ای بس طولانی ،در حدود دو هزار سال دارد و احتمالا به زمانی برمی گردد که برای اولین بار انسان علاقه مند شد بداند چرا افراد با هم تفاوت دارند در جوامع مختلف همیشه افرادی بوده اند که از خود تواناییها وبرجستگی خاص نمایان میسازند که این امر موجب تحریک حس کنجکاوی دیگران می گردید و سوءظن ،نفرت ویا ترغیب و تشویق آنها را در پی داشت . اشخاصی بوده اند که با استعداد فراوان و نبوغ فوق العاده خویش در طول زندگی توجه وتحسین همه را به خود جلب نموده اند ویا بدون توجه مردم ،زندگی کرده اند وگاه پس از مرگشان به نبوغ آنها پی برده شده است ،گرچه تمدن وفرهنگ انسانی نتیجه تلاش تمام افراد بشر است اما غنا وعظمت آن مدیون افراد خلاق متفکران ،نوابغ کاشفان و مخترعان بوده است از این رو اهمیت شناخت و پرورش این افراد آشکار می شود . بنابراین در دنیای پیچیده کنونی که شاهد رقابت های بسیار فشرده جوامع مختلف برای دستیابی به جدید ترین تکنولوژی ها ومنابع قدرت هستیم افراد تیز هوش وخلاق وصاحبان اندیشه های نو ومبتکر همانند گرانبهاترین سرمایه ها از جایگاه بسیار بالایی برخوردار هستند زیرا هر قدر جهانی که در آن زندگی می کنیم پیچیده تر شود نیاز به شناسایی وپرورش ذهنهای خلاق وآفریننده محسوس وروشن تر می گردد (موسوی ،1377).