دریافت شركت سرد خانه استقلال ( سهامي خاص ) – 18957

عناوین کلیدی فایل شركت سرد خانه استقلال ( سهامي خاص )، شامل: موارد شركت سرد خانه استقلال ( سهامي خاص ) می باشد:

توضیحات:

شركت سرد خانه استقلال ( سهامي خاص )
تاريخچه فعاليت شركت :
شركا فريكوريفيك ( سهامي خاص ) در تاريخ 12/3/1356 تحت شمارة 28726 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است. نام شركت در تاريخ 21/6/1361 به شركت سردخانه استقلال (سهامي خاص) و آدرس قانوني آن نيز به موجب صورتجلسة مورخ 6/4/1366 هئيت مديره به محل سردخانه واقع در جاده قديم كرج، كيلومتر يك جاده شهريار تغيير يافته است.