دریافت پاورپوینت اختلال وابستگی به مواد (28 اسلاید) – 18947

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت اختلال وابستگی به مواد (28 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت اختلال وابستگی به مواد,مسمومیت ویااستفاده از داروبرای دو یا چند موقعیت,پاورپوینت اختلال وابستگی به مواد (28 اسلاید),هدفهای کوتاه مدت و مداخلات درمانی آن,اختلال وابستگی به مواد,اختلال مواد می باشد:

توضیحات:

توضیحات:
توصیفات رفتاری
1-تغییر مشهود در رفتار؛یعنی دوری گزینی از خانواده ودوستان نزدیک،فقدان علاقه به انجام فعالیتهای معمول،انرژی پایین،خواب زیاد،افت نمره های تحصیلی.
2-مسمومیت ویااستفاده از داروبرای دو یا چند موقعیت.
3-نوسان خلقی.
4-عدم حضوریاتاخیرمتوالی برای حضوردرمدرسه.
5-تغییرگروه همتاها به گروهی که به طورقابل توجهی در کار مصرف موادهستند.
6-((تصویرخود))ضعیف،توصیف خودبه عنوان یک فردشکست خورده،هنگام گفتگوبادیگران تماس چشمی بسیارکمی دارد.
7-دیدگاه خصومت آمیزیا منفی نسبت به زندگی و افراددیگر.
8-داشتن وسایل مربوط به مصرف مواد.
9-تشویش درمورددزدیدن مشروبات الکلی ازیک مغازه،منزل، دوستان یاوالدین.
10-دستگیری به خاطرخلافهای کوچک یاجریمه شدن به خاطر رفتارهای نابجاناشی از مستی ومصرف مشروبات الکلی.
11-داشتن سابقه خانوادگی درخصوص وابستگی به مواد.
12-گزارش شخصی ازمصرف روزانه یک ماده تغییردهنده خلق یا مصرف ماده به صورت منظم تا به حالت خوشی برسد.

هدفهای بلند مدت
1-وجود اعتیاد و وابستگی به مواد تایید یا رد شود.
2-خویشتن داری کلی فردنسبت به مواد تغییردهنده خلق هنگام اجرای برنامه بازپروری.
3-هنگام اجرای طرح درمان،درخصوص مسایل مربوط به عود مجدد،هشداری لازم داده شودتافرد نسبت به فرایندبازپروری کاملامطلع وهشیارشود.
4-وابستگی به مواد به عنوان یک موضوع خانودگی شناخته شده ودرخانواده مطرح شود.
5-مهارتهای لازم برای حفظ یک زندگی بدون دارووالکل ایجادشود.
6-سطح تنیدگی خانواده درارتباط باوابستگی به مواد کاهش یابد.
7-پیوندورابطه بافامیل وگروههایی که بهبودی را حمایت کرده وبازپروری راپیش میبرند،تثبیت شود.
8-درک وفهم درست ازالگوی عودمجددوراهبردهای مقابله موثر برای حفظ بهبودی بلندمدت ایجادشود.

مباحث دیگر:
هدفهای کوتاه مدت و مداخلات درمانی آن
1- یک ارزشیابی کلی از وابستگی به مواد به عمل آورید.(1،2،6)
الف:یک ارزشیابی کامل وابستگی به مواد از مراجع به عمل آورید.
ب:الگوی سوءمصرف موادرا بامراجع موردبررسی قراردهید.
ج:برای ارزشیابی وابستگی به موادبه مراجع وخانواده آنهاتوصیه های لازم رانموده وآنهارابه متابعت ازآن تشویق نمایند.
2-الگوی استفاده ازموادراصادقانه(بدون انکار)تائیدکند.(2،3،8،12)
الف:الگوی سوءمصرف موادرابامراجع موردبررسی قراردهید.
ب:ازمراجع بخواهیدتاالگوی سوءمصرف مواد رادرجلسات گروه درمانی موردبحث قراردهد.
24 هدف هستند که به خوبی شرح داده شده اند.