دریافت پاورپوینت درس (8) هشتم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (29 اسلاید) – 18897

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت درس (8) هشتم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (29 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت درس هشتم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (29 اسلاید) , درس رضاخان, تثبیت قدرت,پاورپوینت درس (8) هشتم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم, درس رضاخان, تثبیت قدرت می باشد:

توضیحات:

اسلاید 2
سقوط کابینۀ سیاه
عمر دولت سید ضیاء الدین طباطبایی کوتاه بود. او پس از گذشت سه ماه، از مسند قدرت کنار گذاشته و با حمایت انگلستان از کشور خارج شد و به فلسطین که در آن زمان تحت قیمومت انگلیس بود، رفت. پس از سید ضیاء، قوام السلطنه 2 مأمور تشکیل کابینه شد. سفارت انگلستان پیشنهاد کرد تا بعد از سیدضیاء ، رضاخان، عامل دیگر کودتا، به نخست وزیری منصوب شود اما این پیشنهاد با مخالفت احمد شاه روبه رو شد و قوام به نخست وزیری رسید

اسلاید 3
دولت های ناپایدار
بعد از کودتای 1299 ش. جاه طلبی های رضاخان، اَبری از خودکامگی و استبداد در آسمان ایران ایجاد کرد. در این زمان دولت های ناپایدار یکی پس از دیگری تشکیل شد اما رضاخان، با وجود تعویض کابینه های سید ضیاء، قوام السلطنه، مشیرالدوله و مستوفی الممالک، هم چنان بر مصدر قدرت و وزارت جنگ باقی ماند. او در طول این مدت، تسلطش را بر ارتش تثبیت کرد، ژاندارمری را از «وزارت داخله » (وزارت کشور) به «وزارت جنگ » انتقال داد و بر نفوذ خود افزود

دارای 29 اسلاید جامع – دارای تصاویر کتاب