دریافت پاورپوینت درس (4) چهارم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (24 اسلاید) – 18890

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت درس (4) چهارم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (24 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت درس (4) چهارم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (24 اسلاید),پاورپوینت درس چهارم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم,درس چهارم آغاز حرکت مردم علیه استبداد و پیروزی نهضت مشروطه,مظفرالدین شاه می باشد:

توضیحات:

اسلاید 3

مظفرالدین شاه
در اواخر دورهٔ سلطنت ناصرالدین شاه، مردم، رفته رفته اعتراض خود نسبت به حکومت قاجار را آشکار کردند. ترور ناصرالدین شاه، آخرین نمونهٔ این نارضایتى عمومى بود. او پادشاهى خودکامه بود که در طى حکمرانى پنجاه ساله اش، با شیوه هاى استبدادى، از ابراز علنى انتقادهاى مردم جلوگیرى مى کرد. جانشین او، مظفرالدین شاه، فردى سست عنصر، بى اراده و بیمار بود و توانایى سروسامان دادن به امور کشور را نداشت. اما در عین حال، رئوف و مهربان بود. مظفرالدىن شاه، عىن الدوله را که فردی مستبد بود، به عنوان صدراعظم انتخاب کرد و ادارهٔ مملکت را به او سپرد.

اسلاید 4

محرم سال 1323 ق /فروردین 1284 ش. مناسب ترین فرصت را براى اعتراض هاى مردمى فراهم کرد. روحانیون با استفاده از حضور مردم در مراسم عزادارى حضرت اباعبداللهّ الحسین علیه السلام، ضمن تکیه بر جنبهٔ ستم ستیزى قىام آن حضرت، پىام عدالت خواهى را بىن مردم تبلىغ مى کردند. از اىن تاریخ تا 14 جمادى الثانى 1324 ق / 14 مرداد 1285 ش. سلسله حوادثى رخ داد که سرانجام به پیروزى نهضت مشروطه انجامىد. در ادامه با مهم ترین حوادثی که منجر به پیروزی این نهضت شد، آشنا می شوید.