دریافت آزمایشگاه فیزیک حرارت – 18874

عناوین کلیدی فایل آزمایشگاه فیزیک حرارت، شامل: موارد آزمایشگاه فیزیک حرارت,دانلود تحقیق آزمایشگاه فیزیک حرارت,بررسی آزمایشگاه فیزیک حرارت, اندازه گيري ظرفيت گرمايي,كالريمتر,ارزش آبي,آزمایشگاه فیزیک,فیزیک حرارت می باشد:

توضیحات:

آزمایشگاه فیزیک حرارت

بسمه تعالي

عنوان آزمايش: اندازه گيري ظرفيت گرمايي كالريمتر(ارزش آبي)
شماره آزمايش: شماره (2)

تئوري
گرما صورتي از انر‍ي است كه در اثر اختلاف دماي بين دو جسم با دماي بيشتر به جسم با دماي كمتر به خودي خود منتقل ميشود. ظرفيت گرمايي اجسام را با آب مقايسه مي كنند وآن را ارزش آبي مي نامند ارزش آبي هر جسم معدل جرم آبي است كه ظرفيت گرمايي آن با ظرفيت گرمايي جسم برابر باشد و ارزش آبي را با A نمايش مي دهند.
اگر كالريمتر كه از قسمتهاي مختلفي تشكيل شده است را در نظر بگيريم ارزش آبي آن در رابطه A= بدست مي آيد.
يكايA بر حسب Cal/خواهد بود. Mi جرمهاي تشكيل دهنده كالريمتر، (بهم زن_ دماسنج_كاسه فلزي و …) و ci گرماي وي‍ه مربوط به آن جرمها مي باشد.
وسايل لازم:
1) كالريمتر ساده 2) دماسنج جيوه اي 3) بشـــــــر 4) سه پايه و توري سيمي 5) منبع گرمايي 6) ترازوي سه اهرمي.
شرح آزمايش:
1) جرم كالريمتر خالي را توسط ترازو اندازه ميگيريم و آن را ( ) مي ناميم.
2) در داخل كالريمتر (حودو 3/1 حجم آن) آب بريزيد و آن را روي ترازو قرار داده و جرم آن را يادداست مي كنيم و آن را ( ) مي ناميم.
3)دماسنج را در داخل كالريمتر فرار داده و دمايي كه دماسنج نشان مي دهد را مي نويسيم و آن را ( ) ميگيريم.
4) مقداري آب در داخل بشر ريخته و آن را روي شعله قرار ميدهيم تا به جوش آيد.
5) دماسنج را داخل آب جوش قرار داده و دماي آن را يادداشت مي نماييم و آن را ( ) مي گيريم
6) بشر را توسط يك گيره يا دستمال از روي شعله برداشته و مقداري از آب را داخل كالريمتر ريخته و درب آن را مي بنديم. توسط بهم زن آن را به هم مي زنيم تا آب گرم و سرد خوب مخلوط شوند و دماي تعادل را خوانده و آن را ( ) در نظر مي گيريم.
7)كالريمتر را روي ترازو قرار داده و جرم آن را خوانده و( ) ميگيريم.
روابط

Cal/ c=c’=1 گرماي ويژه آب ، جرم آب گرم ، جرم آب سرد
>> در رابطه بالا مقادير را جاي گذاري كنيد وA را بدست آوريد<<
آزمايش سري اول

Cal/ c=c’=1

واقعي
خطاي مطلق
خطاي نسبي
سوال
1) چگونه ميتوان مقدار A را كه به مقدار حقيقي بزرگتر باشد تعيين نمود؟

ارزش آبي هر جسم برابر جرم آبي است كه ظرفيت گرمايي آن با ظرفيت گرمايي جسم برابر باشد يعني اگر جسمي را به مقدار آبي تبديل كنينم جرم آن مقدار آب برابر ارزش آبي ان جسم خواهد بود.

2) براي كاهش مقدار خطا چه راههايي پيشنهاد ميكنيد؟
اندازه گيري دقيق وزن اجسام و اندازه گيري دقيق دماها، زمان ريختن آب
جوش در داخل كالريمتر بهتر است به سرعت انجام شود تا آب دماي خود را ازدست ندهد

بسمه تعالي
عنوان آزمايش: اندازه گيري گرماي ويژه جامدات
شماره آزمايش: شماره (3)
تئوري
گرماي ويژه مقدار گرمايي است كه دماي يكاي جرم يك جسم را يك درجه افزايش دهد و يكاي آن در SI ( (J/kg.مي باشد و يكاي ديگري كه كاربرد بيشتري دارد Cal/است.
وسايل لازم:
1) كالريمتر ساده 2) دماسنج جيوه اي 3) بشـــــــر 4) سه پايه و توري سيمي 5) منبع گرمايي 6) ترازوي سه اهرمي.
شرح آزمايش:
1) جرم كالريمتر خالي را توسط ترازو اندازه ميگيريم و آن را ( ) مي ناميم.
2) در داخل كالريمتر (تقريبا نصف حجم آن) آب بريزيد و آن را روي ترازو قرار داده و جرم آن را يادداست مي كنيم و آن را ( ) مي ناميم.
3)دماسنج را در داخل كالريمتر فرار داده و دمايي كه دماسنج نشان مي دهد را مي نويسيم و آن را ( ) ميگيريم.