دریافت پاورپوینت درس (1) یکم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (20 اسلاید) – 18867

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت درس (1) یکم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (20 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت درس (1) یکم تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (20 اسلاید),حکومت قاجار از آقا محمد خان تا محمد شاه,«معاهدة ارزن هَ الروم »,شکل گیری سلسلة قاجار و سپس با جنگ های ایران و روس و پیامدهای آن می باشد:

توضیحات:


اسلاید 2
درس اول / حکومت قاجار از آقا محمد خان تا محمد شاه
در این درس ابتدا با شکل گیری سلسلة قاجار و سپس با جنگ های ایران و روس و پیامدهای آن آشنا می شوید. تداوم تلاش های استعمارگران، و جنگ هرات، از دیگر موضوع های این درس است. «معاهدة ارزن هَ الروم » بحث پایانی این درس را تشکیل می دهد.

اسلاید 3
بنیاد سلسلۀ قاجار
ایل قاجار مانند سایر ایل ها و عشایر بزرگ ایران، یکی از عوامل مؤثر در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران به شمار می آید. این ایل از ترکمانان بود و در زمان مغولان به ایران کوچ کرد. به هنگام تشکیل سلسلهٔ صفوی توسط شاه اسماعیل، ایل قاجار در شمار ایل هایی بود که به یاری او پرداخت و بعدها در جرگهٔ قزلباش ها درآمد. پس از سقوط حکومت صفوی، نادرشاه افشار میانهٔ خوبی با قاجاریان نداشت. زیرا آنان مدافع حکومت قبلی یعنی حکومت صفوی بودند. پس از مرگ نادرشاه، قاجارها، مانند دیگر ایلات کوشیدند قدرت را در ایران به دست بگیرند. اما رهبر قاجارها یعنی، محمد حسن خان، جان خود رابر سر دست یابی به قدرت، از دست داد، و فرزندش، آقا محمد خان، به اسارت کریم خان زند درآمد و حکومت به خاندان زند منتقل شد.

اسلاید 4
با مرگ کریم خان زند، آقا محمد خان از دربار او گریخت، و سرانجام با غلبه بر لطفعلی خان، آخرین فرمانروای زند، حکومت را در کشور به دست گرفت. به این ترتیب، آقا محمدخان توانست سلسلهٔ قاجار را در ایران بنیاد نهد. وی تهران را که در آن زمان روستایی در حومهٔ ری بود به پایتختی برگزید. این سلسله از سال ١١٧ ٤ تا ١٣٠٤ ش. یعنی قریب صد و سی سال، بر ایران فرمانروایی کرد.