دریافت گزارش پایان عملیات اکتشافی آهن – 18812

عناوین کلیدی فایل گزارش پایان عملیات اکتشافی آهن، شامل: موارد گزارش پایان عملیات اکتشافی آهن,مختصری در ارتباط با ماده معدنی مورد اکتشاف ,برآورد حجم عملیات اکتشافی انجام شده می باشد:

توضیحات:

عنوان صفحه
1- مقدمه 2
2- مختصری در ارتباط با ماده معدنی مورد اکتشاف 3
3- محل و موقعیت جغرافیایی محدوده مورد اکتشاف 8
4- شرایط آب و هوایی 8
5- مورد فولوژی 9
6- زمین شناسی ساختمانی 9
7- زمین شناسی محدوده مورد اکتشاف 9
8- برآورد حجم عملیات اکتشافی انجام شده 11
9- برآورد هزینه های اکتشافی 12
10- توجیه فنی اقتصادی طرح 13
11- برآورد حجم ماده معدنی 14
ضمائم 16

1- مقدمه
به طوری که می توان گفت اندوخته های پنهان در دل این خاک در کمتر سرزمینی همانند دارد.
تعیین معیارهایی برای سنجش ارج و بهای معادن کشور ما همچون برابر نهادن برکه ای حقیر با اقیانوس مواج است. همین مواد معدنی هستند که اساس مستحکم و پایه استوار صنایع را در کشور تشکیل می دهند. استقلال و بی نیازی اقتصادی و پیشرفتهای همه جانبه در گروه شیوه استخراج و کاربرد صحیح مواد معدنی و فرآوری آنهاست و از آنجا که پژوهشها و کاوشهای پیگیر جهت شناسایی و بهره برداری از معادن و همچنین فرآوری صحیح و استفاده بهینه از این مواد ارزشمند را در زمره مهمترین هدفها شمرده اند.
بایسته است که با تهیه و اجرای برنامه های مناسب و فراگیر و تلاشهای مداوم بر آن باشیم تا در آینده ای نزدیک نیازمندیهای تمامی شاخه های صنایع را از همین منابع را فراهم آوریم. و زمینه را جهت گسترش صنایع مختلف آماده سازیم و هم با صدور فرآورده های صنعتی نیاز کشورمان را تأمین نماییم.