دریافت مقاله ابرسازی گلیکوژن – 18795

عناوین کلیدی فایل مقاله ابرسازی گلیکوژن، شامل: موارد ابرسازی گلیکوژن,دانلود ابرسازی گلیکوژن,دانلود تحقیق ابرسازی گلیکوژن,برسی ابرسازی گلیکوژن می باشد:

توضیحات:

ابرسازی گلیکوژن
فهرست مطالب
عنوان صفحه
1- مفهوم ابرسازی گلیکوژن و پایه های زیستی و شیمیایی آن 3
2- پر کردن محتوای گلیکوژن عضله یا بیش جبرانی گلیکوژن 5
3- احتیاط لازم جهت بازسازی منابع گلیکوژن 12
4- خلاصه مطالب 15
5- منابع و مأخذ 20

مفهوم ابر بازسازی گلیکوژن و پایه های زیستی و شیمیائی آن
مفهوم پرباری گلیکوژن یا ابر بازسازی (Super Compensation) بیشتر از هر مفهوم علمی و پژوهشی دیگر در سالهای اخیر مورد بهره برداری مربیان و ورزشکاران ، بویژه ورزشکارانی که در رویدادهای استقامی (بیشتر از 90 دقیقه) یا در رقابتهای چند رشته ای شرکت می کنند، بارگیری کربو هیدرات توصیه می شود.
پرباری گلیکوژن یک پدیدة متکی به ورزش تغذیه است که پی آمد آن افزایش یافتن محتوای گلیکوژن ماهیچه ها در دورة بازگشت به استراحت و رسیدن آن به کمیتی بالاتر از حد استراحتی پیش از ورزش است. این پدیده به حدی مؤثر و قوی است که د ر نخستین بررسی پژوهشی معلوم شد که با استفاده از این روش ویژه ، می توان محتوای گلیکوژن ، ابتدا گلیکوژن ماهیچه را تا 2 برابر معمول هم افزایش داد. برای وقوع پدیدة ابر بازسازی گلیکوژن ماهیچه را تا 2 برابر معمول هم افزایش داد. برای وقوع پدیدة ابر بازسازی گلیکوژن ماهیچه را تا 2 برابر معمول هم افزایش داد. برای وقوع پدیدة ابر بازسازی گلیکوژن، ابتدا گلیکوژن ماهیچه را با کار کردن روی دوچرخة کارسنج، به روش متناوب کار شدید – استراحت، بطور کامل تهی و مصرف می کنند.
سپس در دورة بازگشت به استراحت که بدون حرکت می باشد، به فرد مورد آزمون غذای کاملاً سرشار از قندها می خورانند. این برنامة غذائی ممکن است برای 2 تا 3 روز ادامه یابد. در پایان، اندازه گیری مقدار گلیکوژن ماهیچه ها نشان می دهد که با این روش، محتوای گلیکوژن به دو برابر مقدار پیش از ورزش می رسد.
با استفاده از یک دوچرخة کارسنج و دو ورزشکار می توان همزمان پدیدة ابر بازسازی گلیکوژن در پای رکاب زننده و پای استراحت داشتة یک فرد را هم بررسی و مقایسه کرد. برای این منظور، مطابق شکل پایین ، یکی از دو فرد با پای راست و دیگری با پای چپ روی یک دوچرخة کارسنج، رکاب می زند و به این ترتیب، در یک فرد ماهیچه های پای راست و در دیگری ماهیچه های پای چپ سرانجام، به درماندگی کامل می رسد که این خود به معنی تهی شدن کامل گلیکوژن ماهیچه ای خواهد بود. سپس ماهیچة پهن پهلوئی ران در هر فرد مورد آزمون نمونه برداری سوزنی برای تعیین کردن مقدار گلیکوژن آن، قرار می گیرد. در روزهای اول تا پنجم از دورة استراحت کامل و بازگشت به حد استراحتی، غذاهای سرشار از قندها تجویز شده و همه روزه محتویات گلیکوژن ماهیچة مورد نظر اندازه گیری می شود. نتایج این گونه پژوهش در شکل پایین ترسیم شده است.