دریافت مقاله کنترل عصبی حرکت – 18785

عناوین کلیدی فایل مقاله کنترل عصبی حرکت، شامل: موارد کنترل عصبی حرکت,دانلود تحقیق کنترل عصبی حرکت ,تحقیق کنترل عصبی حرکت می باشد:

توضیحات:

کنترل عصبی حرکت
• فهرست مطالب
• یکپارچگی حسی – حرکتی
• داده ی حسی
• کنترل حرکتی
• فعالیت بازتابی
• مراکز بالاتر مغزی
• اثرها
• پاسخ حرکتی
• واحد حرکتی
• فراخوانی ترتیبی تارهای عضلانی
• ساختمان وکار دستگاه عصبی
• نرون
• تکانه عصبی
• سیناپس
• اتصال عصبی –عضلانی
• میانجی های عصبی
• پاسخ پس سیناپسی
• دستگاه عصبی مرکزی CNS
• مغز
• نخاع شوکی
• دستگاه عصبی محیطی
• بخش حسی
• بخش حرکتی
• دستکاه عصبی خودکار
• ساختمان و کارگاه دستگاه عصبی
• دستگاه عصبی یکی از پیچیده ترین دستگاه های بدن است که بسیاری از کارهای آن هنوز شناخته نشده است .
• نرون
تارهای عصبی یا به عبارتی سلولهای عصبی منفرد ، نرون نامیده می شوند .
هر نرون از سه بخش تشکیل شده است:
1-جسم سلولی یا سوما
2- دندریت ها
3-آکسون
در محل شروع آکسون ،جسم سلولی به تدریج باریک می شود و ناحیه مخروطی شکلی را به وجود می آورد که برجستگی آکسونی نامیده می شود . برجستگی آکسونی نقش مهمی در هدایت تکانه عصبی دارد.
آکسون، فرستنده نرون است و در بخش انتهایی خود به شاخه های متعددی تقسیم می شود که پایانه های آکسون یا فیبرل های انتهایی نامیده می شوند .نوک پایانه ها به صورت پیازهای کوچکی در می آیند ،که به گروه های سیناپسی موسومند .
• پتانسیل استراحت غشاء
غشای سلولی نرون در حالت استراحت ،پتانسیل الکتریکی منفی معادل 70- میلی ولت دارد. بار الکتریکی داخل و خارج سلول ، تفاوتی در حدود 70 میلی ولت خواهد داشت ، که داخل سلول نسبت به خارج آن منفی خواهد بود . این اختلاف پتانسیل تحت عنوان پتانسیل استراحت غشاء یا RMP شناخته شده است.
• دی پلاریزاسیون و هایپرپلاریزاسیون
اگر منفی بودن داخل سلول نسبت به خارج آن کمتر شود،اختلاف پتانسیل غشاء کاهش خواهد یافت و پلاریزاسیون غشاء کمتر خواهد شد. به هنگام وقوع چنین حالتی ،گفته می شود که غشاء دی پلاریزه شده است.اگر اختلاف پتانسیل غشاء افزایش یابد و به سمت RMP منفی تر حرکت کند ، غشاءبیش از حد پولاریزه خواهد شد . این حالت را هایپرپلاریزاسیون گویند .
• پتانیسل های شیب دار
پتانسیل های شیب دار تغییرات موضعی در پتانسیل غشاء هستند . این پتانسیل ها می توانند هم به شکل دی پلاریزاسیون و هم به شکل هایپرپلاریزاسیون باشند .
• پتانسیل های عمل
پتانسیل عمل ، دی پلاریزاسیون سریع و گسترده غشای نرون است . این فرآیند مدت زمانی در حدود یک هزارم ثانیه را به خود اختصاص می دهد .
• آستانه تحریک و اصل همه یا هیچ
حداقل دی پلاریزاسیون مورد نیاز برای ایجاد پتانسیل عمل آستانه تحریک نامیده می شود .
دی پلاریزاسیونی که کمتر از آستانه تحریک (15 تا 20 میلی ولت) باسد، پتانسیل عمل ایجاد نخواهد شد .
هر زمان که دی پلاریزاسیون به آستانه تحریک برسد و یا از آن تجاوز کند ، پتانسیل عمل ایجاد خواهد شد ، این موضوع، اصل همه یا هیچ نام دارد .
• سلسله رویدادها در پتانسیل عمل
1- افزایش نفوذپذیری نسبت به سدیم در نتیجه باز شدن درهای سدیم
2- کاهش نفوذپذیری نسبت به سدیم به هنگام بسته شدن دروازه ها
3- باز شدن دروازه های پتاسیم وری پلاریزاسیون
• انتشار پتانسیل عمل
• در بررسی چگونگی حرکت سریع تکانه عصبی درطول آکسون ، دو ویژگی نرون اهمیت دارد :
1-غلاف میلین
2- قطر نرون
• غلاف میلین
آکسون های اغلب نرونهای حرکتی میلین دار هستند . در دستگاه عصبی محیطی ،این غلاف توسط سلولهای شوان شکل گرفته است