دریافت پاورپوینت درس (2) دو تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (26 اسلاید) – 18718

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت درس (2) دو تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (26 اسلاید)، شامل: موارد پاورپوینت درس (2) دو تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (26 اسلاید),پاورپوینت درس (2) دو تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم,پایه یازدهم می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت درس (2) دو تاریخ معاصر ایران پایه یازدهم (26 اسلاید) –
درس دوم
دوران ناصرالدین شاه
دوران ناصرالدین شاه، چهارمین پادشاه قاجار، که پنجاه سال به طول انجامید، موضوع این درس است. در این درس هم چنین با سه شخصیت بزرگ دوران معاصر،
یعنی میرزای شیرازی، امیر کبیر و سید جمال الدین اسد آبادی آشنا خواهید شد.

دوران طولانی سلطنت ناصر الدین شاه با چند موضوع شناخته می شود:
١ قتل صد راعظم دانشمند و ایران دوست،
میرزا تقی خان امیر کبیر، به تحریک فاسدان و
بدخواهانی که منافعشان به خطر افتاده بود.
٢ آشنایی تدریجی گروهی از ایرانیان با
پیشرفت های اروپاییان.
٣ واگذاری امتیازات اقتصادی و فرهنگی به
بیگانگان؛ نظیر امتیاز رویتر، امتیاز لاتاری و امتیاز خرید
و فروش تنباکو.