دریافت منابع كارشناسي ارشد مديريت اجرائي – 18676

عناوین کلیدی فایل منابع كارشناسي ارشد مديريت اجرائي، شامل: موارد منابع كارشناسي ارشد مديريت اجرائي می باشد:

توضیحات:

منابع كارشناسي ارشد مديريت اجرائي
1- تئوريهاي مديريت
الف) منابع اصلي :
مباني سازمان و مديريت؛دكتر رضائيان؛ نشرسمت
مديريت عمومي؛دكتر الواني؛نشر ني
تئوري سازمان؛رابينز،ترجمه الواني؛نشر صفار يا اشراقي
رفتار سازماني؛دكتر رضائيان؛ نشرسمت
مباني فلسفي و تئوريهاي رهبري؛دكتر افجه؛نشر سمت
مباني رفتار سازماني؛رابينز،ترجمه پارسائيان و اعرابي؛نشر دفتر پژوهشهاي فرهنگي
مديريت منابع انساني؛دكتر سعادت؛نشر سمت
تجزيه و تحليل و طراحي سيستم؛دكتر رضائيان؛ نشرسمت