دریافت سازه ایده آل ساختمان مدرسه – 18644

عناوین کلیدی فایل سازه ایده آل ساختمان مدرسه، شامل: موارد سازه ایده آل ساختمان مدرسه,,مقاومت سازه در مقابل آتش ,تراكم دانش آموزان می باشد:

توضیحات:

سازه ایده آل ساختمان مدرسه

مقاومت سازه در مقابل آتش

  تعداد طبقات

حداكثر ارتفاع

حداكثر سطح طبقات يا آپارتمان (متر مربع)

حداكثر حجم ساختمان يا آپارتمان (متر مكعب)

حداقل مقاومت اجزاي اصلي سازه در برابر آتش (بر حسب
ساعت)

1       

 نامحدود

800 

4000     

نيم ساعت

1

نامحدود

نامحدود

نامحدود

نيم ساعت

4-2

m 15

800

8500

نيم ساعت

4-2

نامحدود

نامحدود

نامحدود

1 ساعت

7-5

m 28

نامحدود

14000

1 ساعت

بيش از 5 طبقه

نامحدود

نامحدود

نامحدود

5/1 ساعت

 

* سيل:
     براي حفظ و حراست ساختمان هاي آموزشي و امنيت دانش آمزان در مقابل سيل به كارگيري تمهيداتي در انتخاب مكان مي تواند موثر واقع گردد. اين تمهيدات شامل احتراز از ساخت فضاهاي آموزشي در مناطق پست و سيل گير و حفظ حريم سيل ها و رود خانه هاي فصلي و دائمي خواهد بود.
* نكات كلي براي ايمني در مدارس:
•    نرده هاي حياط طوري انتخاب شوند كه امكان بالا رفتن يا خريد اجناس از ميان آنها براي كودكان ميسر نباشد.
•    از بكارگيري مصالح صاف و صيقلي در كف پرهيز شود.
•    از بكارگيري درهاي شيشه اي پرهيز گردد، مگر شيشه هاي ايمني.
•    پنجره ها بايد به داخل باز شوند تا به سادگي قابل تميز كردن باشند.
•    نصب حفاظ براي پنجره ها در طبقات لازم است. در طبقه همكف اين حفاظ بايد طوري طراحي شود كه در واقع اضطراري امكان فرار از پنجره ميسر باشد.
•    اتاق كمكهاي اوليه در نزديكي دفتر مدرسه و يا اتاق مربي بهداشت پيش بيني شود به طوري كه از نور طبيعي ، تهويه و فضاي كافي براي تجهيزات كمكهاي اوليه برخوردار باشد.
•    كليدهاي برق بايد روي ديوار خارجي توالت ها نصب شود. توالتها، بهتر است به طرف بيرون باز شوند.
•    مبلمان مدارس بايد عاري از هر گونه خوردگي و يا لبه هاي تيز فلزي باشد.1
خصوصيات فيزيكي مدرسه:
* تراكم دانش آموزان:
       تحقيقات نشان مي دهند ، تراكم زياد جمعيت به عنوان عامل فيزيكي، رفتارهاي تهاجمي را افزايش مي دهد و در صورت استمرار، موجب بروز واكنش هاي بيمار گونه و نابهنجاري مي شود. تراكم فيزيكي نيز در انسان حساس ازدحام بر مي انگيزد. نظر به اينكه دانش آموز به اندازه سطح كلاس مشخص مي كنند. احساس ازدحام از ميزان تراكم تأثير پذيرد ولي پديده اي است ذهني و از عوامل روانشناختي از يكسو و محيطي – فرهنگي از سوي ديگر متأثر مي شود.
آستانه تحريك پذيري افراد از نظر احساس ازدحام تحت تأثير تجارب پيشين آنان قرار مي گيرد. به عنوان مثال معلميني كه به تدريس در كلاسهاي پر جمعيت عادت كرده اند، در يك كلاس سي نفره احساس ازدحام مي كنند.
نوع فعاليتي كه قرار است در فضاي واحد انجام شود نيز عاملي بس موثر در بروز احساس ازدحام مي باشد. به عنوان مثال هرگاه در يك كلاس پر جمعيت (با تراكم بالا) دانش آموزان با رفتار انفعالي، فقط به سخنان معلم گوش كنند، ازدحام محسوب نمي شود. مگر اينكه موضوع درس (كاردستي) باشد و يا يك روش تدريس ويژه دانش آموزان را به فعاليت و تحرك بيشتر وادار نمايد. به طور خلاصه احساس ازدحام هنگامي به انسان دست مي دهد كه علاوه بر عوامل ديگر، تراكم جمعيت مخل آسايش شده، موانعي در مقابل جريان طبيعي فعاليتها ايجاد كند.