دریافت گوشه اي ازتاريخ شكل گيري تهران قديم – 18635

عناوین کلیدی فایل گوشه اي ازتاريخ شكل گيري تهران قديم، شامل: موارد تهران,شهر تهران,تاریخ تهران,تاریخچه تهران,تاریخ شکل گیری شهر تهران,دانلود مقاله در مورد شهر تهران,تحقیقی جامع در مورد شهر تهران,بررسی شکل گیری شهر تهران می باشد:

توضیحات:

درريشه شناسي عاميانه نام واژه تهران را به دوبخش ته + ران تجزيه كرده اند وآن را به معني فردي كه حيوانات يا افراد ديگر راپيش مي راند ويا دراعماق ( زيرزمين ) خانه داشته اند البته اين معني نيز برپايه نوشته هاي ياقوت حموي درمعجم البلدان وزكريا قزويشي درآثار البلاد واخيار العباد است كه مي گويند :
« تهراني ها درخانه هاي زيرزميني زندگي مي كنند »
ازسوي ديگر برخي ازپژوهشگران دو واژه تهران وشميران را برابر هم گذاشته اند وتهران را مكان مسطح ياد ازمشت وشميران را مكان كه حد آن بركه يا مخزن آب وجود دارد معنا كرده اند به اين ترتيب كه ( شمي ) به معني مكان آبدار و(به ) به معني مكان مسطح يا دشت يا (ران ) پيوند مكاني تركيب شده اندو دو واژه شميران وتهران را ساخته اند برينلو كه شمي يا نه با پسوند ران تركيب مي شود .
احمد كسروي نيز تهران را جايگاه گرم وشميران را جايگاه سرد معنا كرده است يا اينهمه تاكنون اين نظرجامعيت وقطعيت نهايي يافته وپاره اي ازصاحب نظران با آن موافق نيستند به سخن ديگرتا امروز معناي علمي ودقيق كلمه تهران كد مورد تاييد همه پژوهندگان مشخص نشده است .
فهرست مطالب
1- معني تهران
2- سقطوري ورونق تهران
3- شاه طهماسب عامل شهرت تهران
4- حدومرز تهران با برج وبارو
5- چهاردروازه تهران
6- تهران پايتخت مي شود
7- علل انتخاب تهران به عنوان پايتخت
8- مدارس قديمي تهران تا پايان دوره محمد علي شاه قاجار
9- مدارسي كه درعهد قاجار وپيش ازناصر الدين شاه ساخته شد .
10- بقاع متبركه وامامزاده ها ده تهران قديم .
11- بقعه سيد اسماعيل (ع)
12- بقه سيد امام زاده يحيي (ع)
13- بقعه امام زاده زيد (ع)
14- بقعه سيد ناصر الدين (سيد سفرالدين )
15- بقعه سيد ولي
16- بقعه امامزاده سيد اسحاق
17- امامزاده ابراهيم
18- بقعه چهل تن
19- زيارتگاه پير عطار
20- بقعه كوچك هفت دختران
21- بناهاي معروف دوره ناصري پس ازتوسعه شهر تهران
22- ساختمان شمسي العماره
23- ساعت شمس العماره
24- باغ ايخلخاني
25- باغ فردوس
26- عشرت آباد
27- ارغونيه يا داوديه
28- الهيه ، خور آذين ، خلازير
29- حمام هاي تهران
30- گورستان هاي تهران
31- نتيجه گيري