دریافت مختصری در مورد بهداشت دام ، جایگاه دام – 18615

عناوین کلیدی فایل مختصری در مورد بهداشت دام ، جایگاه دام، شامل: موارد دام,جایگاه دام,بهداشت دام,دانلود مقاله در مورد بهداشت دام,دانلود مقاله در مورد جایگاه دام,بررسی بهداشت دام,بررسی جایگاه دام,تحقیق بهداشت دام,تحقیق جایگاه دام,تحقیقی در مورد بهداست دام جایگاه دام,دانلود مقاله در مورد بهداشت دام جایگاه دام می باشد:

توضیحات:

بهداشت دام ، جايگاه دام
كليات :
تعريف كلي بهداشت : اموري كه در ارتباط با سلامت فرد و جامعه باشد بهداشت گفته مي شود :
تعريف بهداشت دام : اموري كه در ارتباط با سلامت دام و جمعيت دامي باشد بهداشت دام گفته ميشود با توجه به اين كه تعداد زيادي از بيماريها دام قابل انتقال از دام به انسان بوده لذا تعمين بهداشت دام كمكي به بهداشت انسان وجامعه نيز ميباشد .
از يك طرف گسترش روابط بين المللي واز طرف ديگر موضوع تجارت و از همه مهمتر سلامت و بهداشت جامعه انساني در گرو برنامه هايي است كه بتواند در زماني كوتاه منبع دامي كشور را از لوث وجود بيماريهايي كه اين جمعيت را تهديد مينمايد پاك كند اين امر هم ميسر نيست مگر آن كه بهداشت دام و جايگاه دام تعمين شده و در راه مراقبت بيماريهاي دامي و كنترل و مبازه با بيماريهاي تصميم گيريهاي دقيق ، منظم و با برنامه اي صحيح انجام داد .