دریافت تحقیق ماهیت حقوقی خسارت – 29590

عناوین کلیدی فایل تحقیق ماهیت حقوقی خسارت، شامل: موارد خسارت , ماهیت حقوقی,تحقیق ماهیت حقوقی خسارت, ماهیت حقوقی خسارت,مقاله ماهیت حقوقی خسارت,تحقیق خسارت می باشد:

توضیحات:

تحقیق ماهيت حقوقي خسارت در قالب word  و در حجم 29 صفحه:

بخشی از متن:
خسارت به طور كلي در حقوق مدني تحت دو عنوان بررسي مي شود : 
الف) خسارت ناشي از قرارداد           ب) خسارت غير قراردادي  
و به عبارت ديگر مسئوليت قراردادي و غير قراردادي  
در تميز اين دو نوع مسئوليت قراردادي بايد گفت كه مسئوليت در صورتي قراردادي است كه دو شرط در آن جمع باشد :
1) بين زيان ديده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذي حكومت كند 
2) خسارت ناشي از اجرا نكردن مفاد اين قرارداد باشد 
فقدان يكي از اين دو شرط مسئوليت را از زمره مسئوليت هاي قراردادي خارج و تابع مسئوليت غير قراردادي مي سازد .
   قانون مدني خسارت ناشي از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثي كه به قواعد عمومي و خسارات حاصله از عدم اجراي قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصير مديون و زيان هاي ناشي از آن ديده نمي شود و همه جا سخن از عهد شكني است اين وضع موجب شده است كه بعضي مسئوليت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزديك ميان مسئوليت مدني و اين بحث را از ياد ببرند .
   در حالي كه تحليل حقوقي اين دو نهاد نشان مي دهد كه مسئوليت مبناي مشترك دارد نقض عهد نيز اگر به عمر صورت پذيرد يا آميخته با تقصير باشد از ديدگاه قانون گذار خطاي نابخشودني است كه ضمان به بار مي آورد .
   بر مبناي اين تحليل ضمان ناشي از عهد شكني را نيز مي توان شاخه اي از مسئوليت مدني شمرد و هر دو بحث را به هم آميخت .اين اقدام از لحاظ نظري نادرست نيست و در عمل باعث دشواري و تكلَف مي شود همين قضاوت را معيار تميز تقصير در مسئوليت مدني تجاوز از قانون و عرف است و در مسئوليت قراردادي نقض عهد و پيمان شكني كافيست كه احكام آن دو را متفاوت سازد .