دریافت کار تحقیقی بررسی انواع دعوای اعتراض ثالث اجرایی – 29586

عناوین کلیدی فایل کار تحقیقی بررسی انواع دعوای اعتراض ثالث اجرایی، شامل: موارد کار تحقیقی بررسی انواع دعوای اعتراض ثالث اجرایی,ورود شخص ثالث,:انواع اعتراض ثالث ,مبنای حقوقی اعتراض ثالث,شرایط اعتراض ثالث,تعريف شخص ثالث در دعوي می باشد:

توضیحات:

کار تحقیقی بررسی انواع دعوای اعتراض ثالث اجرایی

فهرست مطالب 
چکیده: 1 
مقدمه: 2 
فصل اول: کلیات 
مبحث اول: تعاربف 4  
گفتار اول :انواع اعتراض ثالث 4 
گفتار دوم : مبنای حقوقی اعتراض ثالث 4 
بند اول :شرایط اعتراض ثالث 5 
بند دوم :آثار اعتراض 5 
گفتار سوم :ورود شخص ثالث 6 
بند اول :شرایط ورود شخص ثالث 6 
بند دوم :اقسام وارد ثالث 6 
بند سوم : معایب دعوای وارد ثالث: 6 
بند چهارم: تفكیك دعوای ثالث 6 
بند پنجم :تشریفات دادخواست وارد ثالث 7 
گفتار چهارم :جلب شخص ثالث 7
بند اول :شرايط جلب ثالث 7
بند دوم :جريان دادرسي جلب ثالث 8
بندسوم: آثار دخالت اشخاص ثالث 8
گفتار پنجم:بیان ماده 417 تا 425 8
گفتار ششم:آثار اعتراض شخص ثالث 10
بند اول : تأخیر در اجرای حکم 10
بند دوم : اثر تعلیقی اعتراض شخص ثالث طاری 11
مبحث دوم: دعوای متقابل و رابطه آن با دعوای جلب ثالث و دعوای ورود ثالث 12
گفتار اول: دعوای متقابل 12
گفتار دوم : فوائد دعوای متقابل 18
گفتار سوم :ضررهای دعوای متقابل 20

فصل دوم: نقش شخص ثالث در روند اجراي احكام و تطبیق اعتراض شخص ثالث در ایران و فرانسه
مبحث اول: نقش شخص ثالث در روند اجراي احكام 23
گفتار اول: مفهوم و تعريف شخص ثالث در دعوي 23
گفتار دوم:شخص ثالث در چه شرایطی وارد مرحله اجرا می شود 23
گفتار سوم :ابلاغ شخص حقوقي چگونه تحقق مي يابد 26
گفتار چهارم :شرايط و شيوه اظهار حق ثالث نسبت به مال توقيف شده 31
مبحث دوم :تطبیق اعتراض شخص ثالث در ایران و فرانسه 32
گفتار اول:بررسی تعاریف در قانون ابران و فرانسه 32
گفتار دوم :اعتراض ثالث از نظر مواد قانون دادرسی ایران مدنی و فرانسه 33
گفتار سوم :مبنای حقوقی اعتراض ثالث 34
گفتار چهارم :عقیده محدود بودن دائرهء اعتراض ثالث. 35
بند اول :عقیدهء وسعت دائرهء اعتراض ثالث 35
گفتار پنجم :اصل اختیاری بودن اعتراض‏ ثالث 37
گفتار ششم :چگونه احکامی قابل اعتراض ثالث است؟ 40
نتیجه گیری: 43
منابع و مراجع: 44