دریافت اساسنامه شركت سهامي خاص تربت گستر – 17242

عناوین کلیدی فایل اساسنامه شركت سهامي خاص تربت گستر، شامل: موارد اساسنامه شركت سهامي خاص تربت گستر می باشد:

توضیحات:

اساسنامه شركت سهامي خاص تربت گستر

ماده (1) – نام شركت:شركت سهامي خاص تربت گستر.
ماده (2) – هدف از تأسيس وفعاليت شكت تأمين نيازمنديهاي جامعه با توليداجاق گاز.
ماده(3) – موضوع وحدود فعاليت شركت عبارتست از :
1- انجام خدمات توزيع كالا.
2- انجام ساير فعاليتهاي مرتبط با اهداف شركت.
تبصره1 :شركت مي تواند بمنظور تحقق هدف ،موضوع وفعاليتهاي مندرج در بالا،با رعايت مقررات قانوني واساسنامه قراردادهاي منعقده ، از سرمايه وذخائر موجود، اعتبارات وسرمايه گذاريهاي بخش دولتي ،عمومي،تعاوني،صندوق تعاون اشخاص حقيقي وحقوقي ديگر،هداياي نقدي وجنسي افراد ومؤسسات استفاده نموده واقدام به اخذ اعتبارات وتسهيلات بانكي نمايد.
تبصره2 :شركت مي تواند وسائل ،تجهيزات،تأسيسات،انبارها،سردخانه ها،فروشگاهها وديگر اماكن ونيازمنديهاي خود رابه طريق مقتضي ومقرون بصرفه تأمين نموده ودر جهت تحقق اهداف مربوط،در مؤسسات توليدي،تعاوني وديگرنهادهاي اقتصادي سرمايه گذاري كند ويا اقدام به خريد سهام كارخانجات وموسسات دولتي وغير دولتي نمايد.
تبصره 3 : شركت مي تواند با ايجاد دفاتر نمايندگي وشعب در داخل و خارج كشور امور مربوط به واردات ونيز صدور فروش كااهاي موضوع مبادلات مرزي خود را تسهيل وتنظيم نمايد.
ماده (4)- مدت شركت از تاريخ تأسيس نامحدود است.
ماده (5)- مركز اصلي ونشاني شركت – تربت حيدريه –كيلومتر 5 جاده تربت به گناباد شهرك صنعتي تربت حيدريه .
ماده 6 – سرمايه اوليه شركت مبلغ 41700000 ريال است كه به چهارصدو هفده سهم 100000 ريالي منقسم گرديده است ومبلغ 41700000 ريال آن نقدا توسط اعضاء پرداخت گرديده است مي باشد.
ماده (7)- سهام شركت با نام وغير قابل تقسيم است وانتقال آن به اعضاء يا متقاضيان عضويت واجد شرائط جديد،با موافقت هيئت مديره مجاز است. در اينصورت مراتب نقل وانتقال ومشخصات منتقل اليه در دفتر سهام شركت ثبت وبه امضاي انتقال دهن