دریافت پاورپوینت درس هفتم کتاب پایم های آسمانی پایه نهم (احکام نماز) – 29576

عناوین کلیدی فایل پاورپوینت درس هفتم کتاب پایم های آسمانی پایه نهم (احکام نماز)، شامل: موارد کلاس نهم , درس هفتم , احکامئ نماز , پاورپوینت,,کنفرانس درس هفتم دینی نهم,پاورپوینت درس هفتم دینی نهم,دانلود پاورپوینت درس احکام نماز دینی نهم,تدریس درس هفتم دینی نهم,دانلود رایگان پاورپوینت پیام های آسمانی نهم,پاورپوینت درس هفت هدیه نهم,تد,,, می باشد:

توضیحات:

پاورپوینت درس هفتم کتاب پایم های آسمانی پایه نهم (احکام نماز) 

ما هریک از دوستانمان را تا اندازه ای دوست داریم؛ یکی را کم و یکی را بیشتر. هرقدر دوستی
بین دو نفر عمیق تر باشد، یاد دوست تداوم بیشتری می یابد و به آنجا می رسد که انسان همواره به یاد دوست است؛ همین تکرار یاد دوست سبب تقویت دوستی و استحکام آن می گردد.
یاد خدا هم نشانه دوستی و محبت ما به خداست و به راستی چه دوستی بهتر از خالقی که خود
را دوستدار ما نامیده است.