دریافت سمینار: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد – 29520

عناوین کلیدی فایل سمینار: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد، شامل: موارد دانلود سمینار حقوق,دانلود سمینار حقوق خصوصی,سمینار حقوق خصوصی,ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد,سمینار ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد,دانلود ماهیت حقوقی,دانلود سمینار رشته حقوق, دانلود سمینار ماهیت حقوقی, سمینار حقوق خصوصی می باشد:

توضیحات:

سمینار: ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد با فرمت word و در حجم 32 صفحه:

فهرست مطالب : 

مقدمه 

مبحث اول= معاني و مصاديق شرط 

مبحث دوم – شروط ابتدايي و شروط تباني 

-شرط ابتدائي 

-شروط تباني يا بنايي 

معناي خاص شرط بنايي 

معناي عام شرط بنايي 

وضعيت مفاد شرط بنايي در حقوق ايران 

شرط بنايي در فقه 

وضعيت مفاد بنايي عقد در فقه 

مبحث سوم: ماهيت حقوقي شرط ضمن عقد 

مبحث چهارم: تحليل رابطة عقد و شرط 

وابستگي و ارتباط شرط با تعهد اصلي (عقد) 

وابستگي و ارتباط عقد با شرط ضمن آن 

آثار مترتب بر وحدت رابطة حقوقي عقد و شرط ضمن آن

خصوصيات شرط ضمن عقد

مبحث پنجم: اقسام شروط صحيح و احكام آنها

تعريف شرط صفت

موارد شرط صفت

خصوصيات مورد معامله

فهرست منابع و ماخذ